Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Økonomiplanperiodenkr 1 000 faste prisarBudsjett Endring2011 2012 2013 2014Frie inntekter + 4 836 300 23 600 58 600 94 200Renter og avdrag - 305 900 74 848 125 280 165 039Til disp. etter renter og avdrag 4 530 400 -51 248 -66 680 -70 839KommentarAvsetjingar/bruk av fond - -21 700 632 21 700 21 700Overf. til inv.bud. - 180 000 -5 243 -10 333 -180 000Momskomp. frå investeringar + 161 000 -6 631 13 380 -161 000Driftsramme til fordeling påsektorane: 4 533 100 -53 268 -64 667 -73 539Politiske organ og adm. netto 255 766 -1 800 -1 800 ValutgifterFellesfunksjonar netto 87 900 569 1 933 -5 139 Saldering tilleggsløyv.Opplæring netto 2 384 958 .Tannhelse netto 164 848Regional utvikling netto 81 887Fylkeskom. næringsverksemd netto -88 850 -1 037 -35 600 -35 600 Tilskot HardangerbruaSamferdsel netto 1 491 139 -51 000 -31 000 -31 000Kultur netto 155 452Sum netto driftsutgifter 4 533 100 -53 268 -64 667 -73 539DriftsutgifterTabellen viser at det vert nedgang i driftsrammene iøkonomiplanperioden. Ein legg til grunn at det erinnsparingar å henta på utsetjing av bussruter påanbod. Innsparingane er venta å bli store nok til atein kan få rom for ein liten auke i vegvedlikehaldetog friske midlar til drift av nye skulebygningar.Den sterke veksten i renter og avdrag går fram avlinje to i tabellen. Veksten er på heile 165 mill. krom ein samanliknar utrekningane for 2014 medbudsjettet for 2011.2012 er siste året det er budsjettert med tilskot tilHardangerbrua. I tabellen framfor kjem dette framsom ei innsparing i 2013 på 35,6 mill. kr.DriftsinntekterUtviklinga i dei frie inntektene i økonomiplanperiodener usikker. I kommuneproposisjonen for 2011vert det ikkje gjeve presise haldepunkt for veksten idei frie inntektene i åra etter 2011. I fylkesrådmannensitt budsjettgrunnlag er det – som i saka omøkonomiske rammer til fylkesutvalet i juni 2010 –lagt til grunn ein vekst i fylkeskommunane sine frieinntekter på ¾ prosent for åra 2012, 2013 og 2014.Inntektsveksten for kvar einskild fylkeskommunekan avvika noko frå den generelle veksten.AvdragUtgiftene til avdrag aukar frå 198 mill. kr i 2011 til248 mill. kr i 2012, 285 mill. kr i 2013 og til 319mill. kr i 2014. Den store auken i avdraga har samanhengmed at investeringane er høge utover iøkonomiplanperioden. For nye lån er det i utrekninganerekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstidalt etter levetida for investeringane.RenterFor lån utan rentebinding er rentesatsen sett til3,5% i 2011 og 4% resten av økonomiplanperioden.Utrekningar basert på forslaget til investeringsbudsjettsyner at renteutgiftene aukar frå 104,4mill. kr i 2010 til 158 mill. kr i 2011, til 270 mill.kr i 2014.Renteinntektene 26,3 mill. kr i 2011 til 28,8 mill.kr årleg i resten av perioden p.g.a. auka rentesats. Itillegg er det inntektsført rentekompensasjon forein del skule- og veglån. Frå 2010 vart det ogsåinnført ei rentekompensasjonsordning for transporttiltaki fylkeskommunane. Ordninga er basert på eiårleg låneramme på 2 milliardar kroner for heilelandet. For veglån har ein rekna med at grunnlagetvert auka med 176 mill. kr årleg.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 15

More magazines by this user
Similar magazines