Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

ÅRSBUDSJETT 2011ØKONOMIPLAN 2011-2014Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlagetfor 2011 og økonomiplanen 2011 –2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanenfor budsjettarbeidet lagt fram tidleg ioktober, før statsbudsjettet ligg føre. Denne framdriftsplanenmedfører at det må utarbeidast eit tilleggtil budsjettgrunnlaget – revidert budsjettgrunnlag– når innhaldet i statsbudsjettet er kjent.Revidert budsjettgrunnlag – saman med talbudsjettet– vert lagt fram innan 1. november 2010.Bakgrunnen for at denne arbeidsforma er valt, er atden sikrar betre tid til politisk arbeid med budsjettet.Statsbudsjettet for 2011 vert lagt fram 5. oktober2010.Budsjettarbeidet i avdelingane har teke utgangspunkti fylkesutvalet sitt vedtak i sak om førebelsøkonomiske rammer som vart handsama i juni.Budsjettet for 2011 er inndelt i samsvar med funksjonsinndelingai Kostra. Målsetjinga med inndelingetter Kostra-funksjonane er at det skal blienklare å samanlikna dei ulike budsjett- og rekneskapsdokumenta.Hovudpunkt i budsjettgrunnlagetNetto driftsresultat – økonomimålRekneskapen for 2009 vart gjort opp utan rekneskapsunderskot,men med eit monaleg lågarenetto driftsresultat enn fleirtalet av fylkeskommunanei landet.Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for å tatemperaturen på kommunal og fylkeskommunaløkonomi. Måltalet viser kva som står att når driftsogkapitalutgifter er dekka. Det får fram kor mykjeein har att til finansiering av investeringar elleravsetjing til seinare års drift.For å få karakteren tilfredstillande er det vanleg åsetja netto driftsresultat til 3 % av driftsinntektene.Hordaland fylkeskommune hadde i 2009 eit nettodriftsresultat på 0,3 % medan gjennomsnittet forfylkeskommunane var 4,4 %Med bakgrunn i dei svake resultata både i 2008 og2009 vedtok fylkestinget å redusera budsjettet for2010 med 20 mill. kr i juni. Fylkesrådmannen varslasamstundes forslag om redusert budsjettrammefor 2011.Forvaltingsreforma – nye arbeidsområdeFrå 2010 overtok fylkeskommunane ansvaret for eirekkje nye arbeidsfelt. Området med størst omfangøkonomisk og på andre måtar var samferdselssektoren.Hordaland fylkeskommune overtok 1 146km ny fylkesveg.Innanfor regional utvikling og friluftsliv har fylkeskommunaneogså fått utvida ansvarsområde.Fylkesrådmannen meiner fylkeskommunane sålangt har løyst dei nye oppgåvene på ein god måte.Det er lagt opp til eit nært samarbeid med Statensvegvesen om utforminga av den fylkeskommunalevegpolitikken. I tida framover trur fylkesrådmannenat fylkeskommunen si rolle som den mest sentralesamferdselsaktøren vil koma klarare fram.Med fylkeskommunen som den dominerandeHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 5

More magazines by this user
Similar magazines