Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Senteret driv ein inkubator som arbeider medprosjekt for kompetanseoppbygging og kulturendringi høgskulen, og driv prosjekt for å fremjesamarbeid mellom høgskulen og næringslivet.Fylkeskommunen har løyvt kr 500 000 til dettetiltaket sidan 2006. Fylkesrådmannen fører opp kr500 000 også for 2011. Det er lagt opp til at tilskotetkan bli gitt fram t.o.m. 2012.Prosjekt, institusjonar med mellombelsedriftstilskot (160.308)Føremålet med løyvingane på dette kapittelet er ihovudsak å stø opp om organisasjonar og tiltaksom i vesentleg grad kan medverka til innovasjonog vekst i næringslivet i Hordaland. Organisasjonaneog tiltaka skal vera strategisk viktige for ågjennomføre næringsarbeidet i Regionalt utviklingsprogram.Dei som får stønad, skal som hovudregelstå på eigne bein etter ein avgrensa periodemed tilskot. Stønaden m.a. til regionråda/tiltakskontora, Fiskeriforum Vest, Fjord Norge ogHOG Energi, har eit noko meir langsiktig perspektiv.Stønad til desse tiltaka vert styrt etter eitmål- og resultatstyringssystem i særskilde samarbeidsavtalar.Budsjettposten viser ein liten aukepå grunn omlegging av tilskotet til HOG-energi.Det kjem stadig nye organisasjonar som søkjer omstøtte frå fylkeskommunen. I ein oppstarts- ogutviklingsfase vert desse organisasjonane støttamed midlar frå Regionalt utviklingsprogram. Forat ikkje desse organisasjonane skal leggje for stortbeslag på RUP-midlane, er det etter ei tid ønskjelegå støtte desse organisasjonane med midlar frådenne budsjettposten, men disponibel ramme setgrenser for kva som er mogeleg å få til.2010 2011 Endring %Fjord Norge 1 443 3 970 175,1 %Samarbeidsavtale med destinasjonar i Hordaland 975 990 1,5 %Fellesoppgåver på tvers av regionane i Hordaland 705 715 1,4 %Regionsenteret for husflidsnæringen 193 196 1,6 %Husflidskonsulenten 188 191 1,6 %Drift / regionale tiltakskontor 1 950 1 980 1,5 %Fiskeriforum Vest 264 300 13,6 %Utdanning i Bergen 214 217 1,4 %HOG Energi 807 1 081 34,0 %Bergen Vitensenter AS 3 370 3 470 3,0 %Bergensscenarier 150 152 1,3 %Business Region Bergen 2 500 2 538 1,5 %SUM 12 759 15 800 23,8 %Fjord Norge ASFjord Norge AS er ein marknadsføringsorganisasjonsom skal profilera Vest Norges reiselivi utlandet. Fjord Norge AS har ein tilnærma liksamarbeidsavtale med kvar av dei fire fylkeskommunanepå Vestlandet og får det same beløpetfrå kvart fylke. I samsvar med rammeavtalen skalsummen prisjusterast kvart år.Det ligg føre søknad til dei fire eigarfylka om å fåauka tilskotet frå kvar fylkeskommune til 5 mill.kroner pr. år. Grunngjevinga er at Fjord Norge notapar posisjon når det gjeld markandsføringstilskoti forhold til dei andre landsdelsselskapa somdriv slikt arbeid i sine regionar. Fylkesrådmannenhar ikkje funne for å auke tilskotet.FylkestingetFylkestinget la inn 2,5 mill. kr til auka reiselvsatsinggjennom Fjord Noreg AS.Samarbeidsavtalar med aktive destinasjonar iHordaland (3-års-avtale)For å sikra ein viss utviklingskapasitet innan reiselivspreidd over heile fylket, får aktive destinasjonsselskapeit årleg tilskott på grunnlag av eintreårig samarbeidsavtale. Tilskottet til kvart destinasjonsselskapvil ikkje vera nok til å ”bemannaopp” eit område som ikkje allereie har eit aktivtkontor. Tilskott går såleis til dei som allereie eraktive.Fellesoppgåver på tvers av regionane i HordalandFor å få til eit breitt samarbeid kring fellesoppgåverfor reiselivet i Hordaland er ein person tilsettmed arbeidsstad i Bergen Reiselivslag. Alle destinasjonaneer med på å styra arbeidet.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 97

More magazines by this user
Similar magazines