Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

590 Andre føremålKapitlet omhandlar drift av eksamenskontor, ymseføremål, tilskot private skolar, kantiner, internat,oppdragsverksemd, undervisning i sosiale og medisinskeinstitusjonar og Manger folkehøgskole.Kapitlet er budsjettert med netto 50,7 mill kr.EksamenskontoretEksamenskontoret har ansvar for oppmelding,tilrettelegging og avvikling av privatisteksamen iheile Hordaland.I 2009 arrangerte eksamenskontoret ca 15 000eksamenar for ca 7 500 oppmelde kandidatar i omlag 500 fag.Talet på gjennomførte prøvar aukar og dermedaukar både utgifter og inntekter. Inntektene aukarikkje i same grad som utgiftene. Budsjettet erauka med 1,1 mill kr til auka kostnader og ein nystilling.Eksamenskontoret er budsjettert med 8,6 mill. kr.Sosialpedagogiske tilbodElevane til knutepunktskolen for døve vedNordahl Grieg videregående skole kjem frå heileHordaland og også frå andre fylke. Dei som ikkjekan bu heime, får tilbod om å bu på internat. Fylkeskommunenkjøper denne tenesta av Arbeid,service, vekst og opplæring (ASVO). Det er budsjettertmed om lag 2 mill. kr til dette føremålet.Butilbodet har auka frå år til år og vil verta lagt utpå anbod hausten 2010.KantinerDet er kantinedrift ved 35 vidaregåande skolar.Nokre skolar driv kantina sjølve, medan andre setdrifta ut til private. Alle kantinene skal vere sjølvfinansierte.Det inneber at salsinntektene må dekkjautgiftene til løn og matvarer. Fylkeskommunendekkjer utgifter til lokale og utstyr.InternatDet er internat ved fire vidaregåande skular: Vossjordbruksskule, Voss vidaregåande skule, Hjeltnesgartnarskule og Rubbestadnes vidaregåande skule.Internata er budsjettert med om lag 1 mill. kr inetto driftsutgifter som gjeld tilsyn ved Voss jordbruksskuleog Hjeltnes gartnarskule sine internat.På Slåtthaug videregående skole har dei overtekeeit internatbygg frå tidlegare Bjørkåsen videregåendeskole. Dette er no gjort om til lærarkontorog summen til internat 0,6 mill kr er teke bortUndervisning i sosiale og medisinske institusjonarFylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæringfor pasientar/klientar ved sosiale og medisinskeinstitusjonar.Største delen av tilbodet var organisert under Ulrikenskolesenter, 19,6 mill. kr. Dette tilbodet vertfrå 1.1.2011 lagt inn under Nordahl Grieg videregåendeskole. I den politiske saka om omleggingavart det vedteke ei innsparing på 2 mill. kr.Dette er det teke omsyn til i budsjettforslaget.Det er også avdeling for sjukehusundervisningved Stord vidaregåande skule, 1,7 mill. kr. I tilleggblir det gjeve undervisning for menneskemed psykiske lidingar ved Kvinnherad vidaregåandeskule (Valekrossen) 2,7 mill. kr, Bjørgvinvgs (Kyrre) 8 mill. kr og Voss vidaregåande skule(Styve) 0,7 mill. kr. Ved Styve gard er det undervisningtil ungdom.OppdragsverksemdOppdragsverksemda hadde ein samla omsetnad på31,2 mill. kr i 2009 og eit overskot på 8,0 mill. kr.Det er noko auke i omsetnaden og overskotet ihøve til 2008, 3 mill. kr. Overskotet frå oppdragsverksemdaset skulane i stand til å løyse ei rekkjenaudsynte behov for vedlikehald og fornying avinventar og utstyr.FengselsundervisningOpplæring innanfor kriminalomsorga er finansiertmed statstilskot. Avtalen med Kunnskapsdepartementetbaserer seg på full refusjon etter revidertrekneskap på bakgrunn av godkjent budsjett. Deter staten som avgjer storleiken på aktiviteten.Opplæringa vert gitt ved Åsane videregåendeskole, avdeling Bjørgvin fengsel, Bergen fengsel.I tillegg er det ei oppfølgingsavdeling, Fossane.Fossane gjev tilbod til innsette som er på frigangeller er sett fri og treng oppfølging av vidare utdanning.Fengselsundervisninga er budsjettert med samedriftsnivå på 24,2 mill. kroner, og vidareført mednullvekst.Manger folkehøgskuleManger folkehøgskule er ein fylkeskommunalskule med 55 elevplassar. Til skuleåretHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 83

More magazines by this user
Similar magazines