Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

ekstra tannpleiarstilling for å nå målet. Det er iførste omgang trong for to nye tannpleiarstillingartil DOT Hordaland.SpesialisttenesterEtter at NAV slutta med refusjon av utgifter tilkirurgisk behandling for personar frå 18 – 20 århar DOT Hordaland fått eit krav på kompensasjonfrå Odontologisk klinikk på 400 000 kr per år.Problemet kan løysast ved at DOT Hordalandaukar kirurgistillinga frå halv til full stilling. Detvil medføre ei ekstra utgift for DOT Hordaland pårundt 400 000 krFolkevekstI deler av fylket aukar folketalet jamt frå år til år. Ienkelte område har veksten over tid ført til attannlegebemanninga er blitt for lav i høve til oppgåvenesom skal løysast.I Fana/Ytrbygda bydel er det trong for å styrkatannhelsetilbodet pga av sterk befolkningsaukeKlinikkapasiteten i området er for tida sprengt,men tannklinikken på Sørås vil bli utvida i løpetav 2011 og vil kunne ta imot eit tannlegeteam/tannpleiar.Hordaland fylkeskommune har ansvar for at allesom bur i fylket har rimeleg tilgang på tannhelsetenester.Det er vanskeleg å redusere bemanningai område med ein viss tilbakegang i folketalet ogsamtidig ivareta dette ansvaret.Elektronisk samhandling i tannhelsetenestaFylkeskommunane i Noreg har gjennom eit eigeprosjekt, Elin-t, lagt til rette for elektronisk samhandlingi tannhelsetenesta. HELFO krev at allehelseinstitusjonar som har direkte oppgjer medNAV skal kommunisere elektronisk via NorskHelsenett frå 2011. Tannhelsetenesta i Hordalandmå derfor inngå avtale med Norsk Helsenett i2011. For å bli medlem må tannhelsetenesta oppfyllealle krav i ”Norm for infomasjonssikkerhet ihelsetjenesten”. Mellom anna må DOT Hordalandha utarbeidd eit styringssystem for informasjonstryggleikog skaffe eit elektronisk journalsystemsom oppfyller krav til tilgangsstyring m.m.. Kostnadanemed å etablere eit styringssystem for informasjonstryggleikblir omlag 0,3 mill kr ogtilsvarande for oppgradering av journalsystemet.I tillegg kjem kostnadane med tilknyting til NorskHelsenett og ei årleg lisensavgift. I 2001 vil utgiftenetil dette bli rundt 400 000 krTakstar for betalande klientellNivået på Hordland fylkeskommune sine takstarfor tannbehandling av vaksne betalande pasientarligg under landsgjennomsnittet. Takstane i Hordlandhar blitt sett opp med 2,5% ved dei siste reguleringane,medan departementet sine takstar harhatt ein årleg auke på 3,5% i gjennomsnitt.Fylkesrådmannen foreslår at takstane blir hevamed 7% frå 1. januar 2011. Nivået på Hordalandfylkeskommune sine takstar vil framleis liggeunder landsgjennomsnittet, og takstauken vil ikkjeramme tannhelsetilbodet til prioriterte grupper.FylkestingetFylkestinget vedtok takstauke på 10% og la tilgrunn at dette ville gje 1 mill. kr i auka inntekter.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 91

More magazines by this user
Similar magazines