PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

176Mariola ŁagunaWyniki badańSpośród badanych potencjalnych przedsiębiorców tylko 18 założyło własnąfirmę (7,08% uczestników pierwszego badania). Porównany został poziom ichpozytywnych przekonań na temat Ja z poziomem tych przekonań w grupie manageróworaz w tej grupie osób uczestniczących w pierwszym badaniu, którejnie udało się założyć własnej firmy. Porównanie takie dokonane zostało dwukrotnie:w odniesieniu do wyników pierwszego badania, wykonanego jeszcze przedzałożeniem własnej firmy oraz ponownie w odniesieniu do wyników drugiegobadania w rok później.Choć spodziewano się, że pozytywne przekonania będą sprzyjały podejmowaniuaktywnych działań przedsiębiorczych, wyniki pierwszego porównania niepotwierdziły hipotez. Nie wystąpiły istotne różnice między trzema badanymigrupami w zakresie mierzonych przekonań (tabela 1). Żadna z wartości statystykiχ 2 dla testu H. Kruskala-Wallisa nie okazała się istotna statystycznie. Z uwagi nadużą dysproporcję w liczebności grup nie została zastosowana analiza wariancji.Sprawdzono natomiast uzyskane zależności porównując grupę osób, które założyływłasną firmę oraz managerów z analogiczną odlosowaną (biorąc pod uwagęodpowiedniość pod względem płci i wieku) podgrupą spośród osób, które niezałożyły firmy. Analizy te również wykazały brak istotnych różnic.Tabela 1. Porównanie przekonań na temat Ja w pierwszym badaniu w grupie osób,które nie założyły własnej firmy (N = 236), założyły ją (N = 18) oraz managerów(N = 39).Przekonania Grupa Średnia Odchylenie standardoweOgólna samoocenaUogólnione poczucieskutecznościNadzieja na sukcesOptymizmNie założyli firmy 30,57 3,86Założyli firmę 31,61 4,31Managerowie 30,23 4,09Nie założyli firmy 31,47 3,59Założyli firmę 31,00 3,43Managerowie 31,44 4,50Nie założyli firmy 49,43 7,55Założyli firmę 47,83 7,06Managerowie 49,66 7,94Nie założyli firmy 16,25 3,71Założyli firmę 15,83 3,79Managerowie 15,73 4,29

More magazines by this user
Similar magazines