PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

354Zbigniew Galorb) grup osób (członków spółdzielni lub towarzystw akcyjnych),c) społeczności państwowych lub samorządowych,2. Forma własności:a) określa podmioty, które inwestują w działalność organizacji, czerpią z nichzyski, ponoszą ryzyko finansowe,b) zasadniczo wpływa na sposób zarządzania organizacją i sprawność jejfunkcjonowaniaZależności tego rodzaju nie tracą na swoim znaczeniu także w ramach gospodarkiopartej na lumpenwłasności (lumpengospodarki). Przy czym gospodarka taw swoisty dla siebie sposób odzwierciedla stosunki własnościowe (równieżklasowe) gospodarki głównego nurtu społeczeństwa (tabela 1). Natomiast poziomjej analizy (tabela 2) wyznacza kryterium ekonomiczno-socjologiczne własnościowegoznaczenia obciążeń (podatków i in.) na rzecz państwa, a ciężary te – jak wykazałS. Kozyr-Kowalski (1997: 115) – wyrażają udział wspólnoty narodowej w różnychformach własności prywatnej. Uchylanie się od nich oznacza wchodzenie w stosunkio charakterze lumpenwłasnościowym (Tittenbrun, 2006: 9). Nie pozwalają ująćtej zależności inne kryteria, takie jak kryterium: codziennej naoczności, moralne,polityczne, ideologiczne, prawne, administracyjne.Tabela 1. Gospodarki „A” i „B” jako części struktury ekonomicznej społeczeństwajako całościGOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWA JAKO CAŁOŚCI(Struktura ekonomiczna jako całość: „A” + „B”)GOSPODARKA GŁÓWNEGO NURTU SPO-ŁECZEŃSTWA – „A”[„WIDOCZNA”](jej elementy:)1-produkcja „A”2-wymiana „A”3-usługi „A”Źródło: Opracowanie własne.GOSPODARKA „NIE GŁÓWNEGO NUR-TU” SPOŁECZEŃSTWA – „B”[„UKRYTA”](jej elementy:)1-produkcja „B”2-wymiana „B”3-usługi „B”Tabela 2. Kryteria odróżniania gospodarki „A” i gospodarki „B”KRYTERIA:GOSPODARKA „GŁÓW-NEGO NURTU” – „A”Codzienna naoczność „widoczna” „ukryta”Kryterium moralne, ideologiczne,polityczneKryterium prawne, administracyjnedobra,„słuszna”, „prawdziwa”formalna, oficjalna, kontrolowana,legalna i in.GOSPODARKA„NIE GŁÓWNEGO NURTU” –„B”zła„niesłuszna”, „nieprawdziwa”nieformalna, nieoficjalna, szara strefa,niekontrolowana, przestępcza i in.

More magazines by this user
Similar magazines