PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

wskiz.edu
  • No tags were found...

PDF6.76 MB - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

22Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńskanarodowej 1 (Hofstede, 1984: 21). Są to: „dystans władzy”, „indywidualizm/kolektywizm”,„męskość/kobiecość” oraz „unikanie niepewności”. Następnie kulturyte poklasyfikował w określone grupy według siły występowania danego wymiaruuwzględniając ekonomiczno-socjologiczny kontekst biznesu.Dystans władzy. Według tego wymiaru narody są klasyfikowane jako posiadającewysoki lub niski wskaźnik dystansu władzy. Osoby reprezentujące kultury o wysokimwskaźniku, akceptują scentralizowaną władzę, zależność od zwierzchników,struktury i zasady postępowania. Stąd też w tych krajach najbardziej efektywny będzieautorytarny styl podejmowania decyzji i przywództwa. Na przeciwnej stronie skaliplasują się kraje z niskim wskaźnikiem dystansu władzy. Kultury takie charakteryzująsię silną potrzebą konsultacji w procesie podejmowania decyzji oraz negowaniem centralizacjiwładzy w przedsiębiorstwie. W tym przypadku najbardziej pożądany będziepartycypacyjny lub konsultacyjny styl zarządzania. Szczegółowy opis kultur o wysokimi niskim wskaźniku dystansu władzy prezentowany jest w tabeli 2.Tabela 2. Charakterystyka kultur w zakresie wymiaru dystansu władzyNiski wskaźnik dystansu władzyNierówności w społeczeństwie powinny być zminimalizowaneWszyscy ludzie powinni być niezależniZwierzchnicy postrzegają podwładnych jako„ludzi takich jak ja”Hierarchia oznacza nierówność ról, która zostałaustanowiona dla porządku lub wygodyUżycie władzy powinno być oparte na prawie i jestprzedmiotem oceny pod względem dobra i złaZwierzchnicy są dostępni dla podwładnychWszyscy powinni mieć równe prawaLudzie u władzy nie powinni okazywać, że posiadająwładzęWysoki wskaźnik dystansu władzyW społeczeństwie powinien istnieć określonyporządek, którego nieodłącznym elementem jestnierównośćCzęść ludzi powinna być niezależna, większośćpowinna być zależnaZwierzchnicy postrzegają podwładnych jako odmiennychHierarchia oznacza nierówność ról w sensie egzystencjonalnymWładza jest zjawiskiem społecznym, która określa,co jest dobre, a co złe. Jej zasadność nie podlegadyskusjiZwierzchnicy są niedostępni dla podwładnychLudzie mający władzę są predysponowani doposiadania przywilejówLudzie u władzy powinni wyglądać na posiadającychjak najwięcej władzyZa winę należy obarczyć słabszychNależy winić systemAby zmienić system należy dystrybuować władzę Do zmiany systemu niezbędne jest zdetronizowanieludzi u władzyUkryta harmonia występuje pomiędzy ludźmi u Ukryte konflikty istnieją pomiędzy ludźmi u władzya tymi, którzy tej władzy nie władzy a tymi, którzy tej władzy nie posiadająposiadająŹródło: Opracowano na podstawie Hofstede, 1984: 94.1Model G. Hofstede został oparty na wynikach badań, które badacz przeprowadził w 40 krajach.W badaniu brało udział ponad 100 tys. respondentów zatrudnionych w międzynarodowej korporacjiIBM. Wzór ankiety wykorzystany w tych badaniach stanowi załącznik niniejszego artykułu.

More magazines by this user
Similar magazines