denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

99

fodringsbehov, og fodring bør samtidig foregå under minimal stresspåvirkning. Adfærd

skal observeres under udfodringen. Automatiske fodringssystemer skal regelmæssigt

kontrolleres og vedligeholdes, så de altid er i orden. I Debio og Soil lægges der vægt på,

at fodret skal være af god kvalitet og ernæringsmæssig sammensat, så det er tilpasset

arten samt, at fodret skal tilbydes på en måde, som tillader naturlig foderindtagelse med

mindst mulig foderspil.

Tæthed

Fisketæthed kan have stor betydning for fiskenes trivsel. Høj tæthed øger risikoen for

forringet vandkvalitet som følge af større udfodringsmængder og spredning af

sygdomme kan foregå hurtigere. Der er dog ikke enighed om hvorvidt høj tæthed i sig

selv forårsager øget aggression, idet både lav-, middel- og høj tæthed ses anbefalet i den

videnskabelig litteratur til reduktion af aggressiv adfærd. I flere undersøgelser er der

registreret øget finneerosion ved højere tætheder, hvilket dog ikke entydig var tilfældet i

projektets fase 2 forsøg. Seks ugers forsøgsperiode kan muligvis være for kort tid til at

registre øget finneerosion forårsaget af slid mod artsfæller, bund og sider i forsøgstanke.

Bideskader ville dog erfaringsmæssigt kunne ses i løbet af denne tid, men blev heller

ikke fundet at variere nævneværdigt ved de undersøgte tætheder (se bilag). Årsager til

øget finneerosion ved højere bestandstætheder søges belyst yderligere i en

igangværende undersøgelse i Storbritannien.

Blandt laksefisk anses regnbueørred for at være forholdsvis tolerant overfor høj tæthed,

hvilket formentlig skyldes den høje grad af domesticering. Med øget tæthed registreres

normalt intet stressfysiologisk respons ud over nedsat foderaktivitet, tilvækst og

foderkvotient fundet i nogle undersøgelser, men ikke i andre.

I den videnskabelig litteratur ses stor variation i anbefalinger om maksimale tætheder

for opdræt af regnbueørreder. Tallene går således fra 8 til ≥ 267 kg/m 3 i

ferskvandsopdræt, og fra 4 til 35 kg/m 3 i netburopdræt som i havbrug. I forhold til

længde af regnbueørreder er der fundet anbefalinger på 0,5-3,4 kg/m 3 /cm og 1,5

kg/m 3 /cm for opdræt i hhv. ferskvand og havbrug. I praksis anses tætheder på 4 og 8

kg/m 3 for at være meget lille og ude af trit med opdrætsforhold, der kan give god trivsel

blandt regnbueørreder, mens en tæthed på 267 kg/m 3 eller derover sandsynligvis, som

minimum, ligger i overkanten af dens mulighed for normal svømmeadfærd og

foderindtagelse. Hovedårsagen til litteraturens ofte modstridende anbefalinger for

maksimal tæthed, skal sandsynligvis findes ved forskellige forsøgsspecifikke forhold,

men også hvilke effektparametre der måles - dødelighed, appetit/vækst,

sundhedstilstand eller blod-fysiologiske parametre m.v. Beskrivelse af forhold som er af

betydning for tæthedstolerance, kritiseres for at være mangelfulde i mange

undersøgelser, f.eks. kan lysforhold, vandhastighed, foderniveau og -strategi indvirke på

fiskenes tæthedstolerance (Pennell og McLean 1996). Det er også vigtigt at holde alle

øvrige parametre konstante, hvilket Ellis et al. (2002) påpeger ikke er tilfældet i mange

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines