denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

18

Anbefalinger ved smoltproduktion

Med udgangspunkt i den nuværende viden om smoltudvikling under opdrætsforhold, er

der udstukket nogle retningslinier, der skal sikre maksimal overlevelse og vækst i

havvand (Wedemeyer 1996a, modificeret efter Wedemeyer et al. 1980):

- Vandtemperaturen bør følge et naturligt sæsonmønster. Ønskes anvendelse af

kunstigt forhøjede temperaturer til fremme af væksten, gøres dette bedst i

oktober til sidst i december. Temperaturen bør ikke hæves for hurtig eller mere

end ca. 10°C i den sene vinterperiode, medmindre en yderligere accelereret

smoltudvikling ønskes. I en produktion af gode smolt bør der fastlægges et

temperaturforløb på det enkelte opdrætsanlæg.

- Den naturlige ændring i årstidens fotoperiode (lys-mørkeperiode) er én af de

vigtigste omgivende faktorer, der påvirker produktionen af smolt. Fotoperioden

må derfor kun reguleres med forsigtighed for ikke at få katastrofale følger. Med

mindre at en accelereret eller forsinket smoltudvikling ønskes anbefales det at

holde pre-smolt ved naturlige lysforhold eller ved anvendelse af kunstig

lysstyring, som følger en naturlig lysintensitet og fotoperide.

- Smolt med latente infektioner eller gælleparasitinfektioner må ikke overføres til

havvand. Hvis sygdomsbehandling er nødvendig, skal fisken have en

restitutionsperiode på mindst 7-14 dage i ferskvand inden overførsel til havvand.

- Smoltudviklingen bør følges ved at kontrollere fiskens evne til at styre saltvandbalancen

(osmoregulering) ved fysiologiske tests. Gællens ATPaseaktivitet,

havvandstest/ blod-Na + -test eller måling af koncentration af plasmathyroxineniveau

(T4) er anbefalede metoder.

Der er endvidere vist at regnbueørred (145 g) fodret med saltberiget foder én måned

inden overførsel til havvand reducerede dødeligheden og det osmotiske stressniveau

(plasma-ioner og kortisol) efter udsætning i havvand (Kim et al. 2001).

Havvandstesten/ blod-Na + -test udføres ved simpel overførelse af f.eks. 10 fisk til 30

promille havvand ved deres akklimeringstemperatur. Efter 24 timer udtages blodprøver

for analyse af blod-Na + . Er Na + -niveauet mindre end 170 meq/l efter et døgn i havvand,

er der basis for god vækst og normal udvikling i havet hos de fleste intensivt opdrættede

laksefisk (Wedemeyer 1996a). En enklere metode til kontrol af smoltkvalitet, uden

blodprøvetagning, er at overføre en gruppe laksefisk direkte til 40 ‰. Er dødeligheden

minimal efter 96 timer er fiskene i stand til at regulere salt-vandbalancen og er klar til at

blive udsat i havvand.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines