denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

58

8.2 Temperatur

Det temperaturinterval, som fisk kan tolerere, er hovedsagelig genetisk bestemt, men

påvirkes af tidligere oplevet temperaturforhold, og af foder- og iltniveau, samt

mængden og typen af opløste stoffer i vandet. Dødelige temperaturværdier kan derfor

variere med adskillige grader. I de fleste opdrætssituationer vil optimal

vandtemperaturer for fiskesundhed og vækst således være af større interesse end øvre og

nedre dødelige grænser (Wedemeyer 1996a).

Skadevirkning

Fiskesundheden i intensiv opdræt kan både påvirkes af både varierende og ekstreme

vandtemperaturer. Hver art har et temperaturområde, som de trives indenfor, men

vedvarende temperaturer ud over dette område, eller hurtigt temperaturskift kan være

stressende eller endog dødelig (Wedemeyer 1996a). Laksefisk og andre vigtige intensiv

opdrættede koldvandsarter har et relativt snævert temperaturtoleranceområde og er

relativ følsomme overfor hurtige skift i vandtemperatur selv indenfor dette område

(Wedemeyer 1996a).

På trods af at en gradvis vandtemperaturændring på 10°C eller mindre over en periode

på flere timer sjældent giver problemer for fiskens sundhed, vil en ændring på 10°C i

løbet af nogle minutter forårsage stressrespons hos laksefisk, der kræver ca. 24 timers

restitution. Ud over den direkte temperatureffekt, kan høje temperaturer fremme udbrud

af infektiøse sygdomme og øge giftigheden af opløste stoffer (f.eks. NH3). Hurtige

temperaturskift på 10°C eller mere kan få latent hvilende infektioner til at bryde ud.

Fisk der bærer bakterien Aeromonas hydrophila (ferskvandsrødsyge) uden, at vise tegn

på sygdom, er langt mere følsomme overfor temperaturændringer sammenlignet med

ikke-inficerede fisk. Sådanne aktiverede infektioner er ofte årsag til dødelighed som

følge af hurtig temperaturstigning (Wedemeyer 1996a).

De fysiologiske mekanismer, der er ansvarlige for dødelighed ved høje temperaturer, er

ikke helt kendte, men forstyrrelser i fiskens saltregulering menes at være en hovedårsag

(osmoregulatorisk kollaps). Adskillige andre faktorer bidrager også, herunder et jævnt

fald i blodets iltindhold med øget temperatur. Dødelighed som følge af lav

vandtemperatur (kuldedød) involverer sandsynligvis fysiologiske mekanismer, der

minder om dem, som er ansvarlige for varmedød. Øget salinitet med natrium-,

magnesium- og kalcium-ioner giver en vis grad af beskyttelse mod effekterne af høj

temperatur hos de fleste ferskvandsfisk ved at hjælpe fisken til at opretholde sit indre

saltindhold (Wedemeyer 1996a).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines