denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Suspenderet stof (SS)

Svovlbrinte (H2S)

Tungmetaller

51

8.1 Ilt (O2)

Den maksimale mængde ilt, der kan opløses i vand afhænger af adskillige parametre

inklusiv temperatur, salinitet, højde og tryk. Iltindholdet udtrykkes ofte i procent

mætning i forhold til den naturlige maksimale opløselighed, der angives som mgO2 pr.

liter. F.eks. 100% mætning ved 10°C rent ferskvand svarer til et iltindhold på ca. 11

mg/l, mens en tilsvarende mætningsgrad ved 20°C svarer til ca. 9 mg/l.

I litteraturen skelnes ofte mellem 3 iltniveauer, som kan påvirke fisken og det

omgivende miljø:

1) Normoxi, hvor fiskens normale vækst og adfærd altid er tilgodeset

2) Hypoxi (lavt iltniveau), hvor fisken skal foretage fysiologiske reguleringer for at

skaffe tilstrækkelig ilt til normale funktioner, som foderomsætning, vækst og

svømning. Ved streng hypoxi påvirkes dog også basale funktioner som

osmolegulering (salt-vand balance).

3) Hyperoxi (ilt-overmætning), hvor vandet er mere end 100% iltmættet, så der er

et overskud af ilt til fiskens normale funktioner.

2) og 3) kan have uheldige effekter på fiskens trivsel, og beskrives nærmere herunder.

Lavt iltniveau (hypoxi)

Lavt iltniveau (hypoxi) kan i fiskeopdræt især forekomme som følge af:

- Temperaturstigning

- Reduceret vandtilførsel

- Høj fisketæthed

- Høj udfodring og foderomsætning

- Højt indhold af organisk materiale i vandet (foderrester, fækalier eller indført

med indløbsvand)

- Døgnvariation i forholdet mellem fotosyntese (iltproduktion) og respiration

(iltforbrug)

Endvidere, hvis gællerne har en overproduktion af slim som følge af irritation af

partikler eller ændring i vandkemi, kan gællerne slimes så meget til, at slimen, trods

tilsyneladende gode iltforhold, danner en barriere for iltoptagelsen.

Fisk har som følge af svingninger i naturlige vandmiljøer udviklet adaptive

mekanismer, der stimuleres når iltindholdet ændrer sig. Ved akut iltdyk stimuleres en

række mekanismer, der giver fisken mulighed for at opretholde iltoptagelsesraten, bl.a.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines