denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

93

13.1 Arter og domesticering

Stressresponset hos fisk er genetisk bestemt, hvilket gør nogle arter mere

modstandsdygtige i opdrætssammenhæng end andre. Et stressrespons hos den enkelte

fiskeart varierer i tråd med den forskellighed, der hjælper dem til at tilpasse sig

forskellige vandmiljøer. Således er en direkte sammenligning mellem f.eks. ål og andre

opdrætsarter strengt taget ikke af nogen værdi pga. fundamentale forskelle i basal

biologi og social adfærd (Knights 1985). Også mellem beslægtede arter som laksefisk

observeres forskelle, f.eks. er kildeørred mere resistent overfor håndtering og

transportstress end søørred (Wedemeyer 1996a). Derfor skal man være varsom med at

overføre forsøgsresultater mellem selv beslægtede arter.

Indenfor samme art ses desuden også forskelle i stresstolerancer imellem individer.

Denne egenskab forklares hovedsageligt ved artens genetiske variation, der i

avlsarbejdet udnyttes til at fremavle f.eks. regnbueørredstammer som i adfærd og

fysiologi er forskellige fra den "naturlige" stamme. Forskelligheden kan bl.a. vise sig i

højere stresstolerance og bedre tilpasningsevne til mennesker og nye omgivelser

(Billard et al. 1981). Således kan negative forhold forårsaget af intensiv opdræt

elimineres ved domesticering (Pottinger og Pickering 1997; Bruno og Ellis 1996).

13.2 Opdrætsrelaterede emner om fiskevelfærd

Opdrætsrelaterede emner i litteraturen om fiskevelfærd og stress kan kategoriseres på

følgende måde:

- Håndtering og opdrætsprocedurer (udfiskning, sortering og transport)

- Adfærd og sociale relationer (især aggression og dominanshierarki)

- Vandmiljøkvalitet under opdræt og transport

- Stress- og produktionsrelaterede sygdomme (parasitter, finneslid,

fejludviklede fisk m.v.)

- Slagtemetoder

Foderkvalitet påvirker i høj grad også fiskenes trivsel, men i nærværende rapport er der

ikke fokus på dette emne.

13.3 Håndtering og opdrætsprocedurer

Håndtering af fisk kan forårsage fysiske skader, fysiologisk stressrespons og dødelighed

som følge af akut sammenstuvning og den modstand som fiskene udviser. Ved løft ud af

vandet, udviser fisk desuden det maksimalt mulige stressrespons. Skånsom håndtering

ved sortering og transport giver et moderat stressrespons hos regnbueørred, men det er

dog muligt at opbygge et større stressrespons ved flere på hinanden følgende

håndteringer (additiv), f.eks. en sortering med efterfølgende transport. Derfor må

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines