denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

46

Dødelighed

Af de 23 undersøgelser der registrerede dødelighed, blev der fundet negative effekter i

10 (dvs. dødelighed stiger med øget tæthed), 10 fandt ingen påvirkning og 4 fandt en

positiv effekt (dvs. dødelighed faldt med øget tæthed). I de få undersøgelser, hvor

dødsårsagerne er nævnt, er de forklaret ved fysiske skader, infektioner forårsaget af

éncellede hud-/gælleparasitter og kannibalisme (Ellis et al. 2002). I projektets fase 2

forsøg blev der kun registreret minimal dødelighed i alle grupper ( 99%), og var ikke

påvirket af tætheder op til 124 kg/m 3 (se bilag).

Lave bestandstætheder af regnbueørred har dog vist også at kunne forårsage øget

dødelighed (Papoutsoglou et al. 1987). Således er der i et forsøg fundet en højere

dødelighed ved 10 kg/m 3 sammenlignet med 40 og 80 kg/m 3 (North 2003).

Vækst, appetit og foderkvotient

Næsten samtlige undersøgelser omkring tæthedseffekter har målt vækstrate, hvoraf

hovedparten fandt reduceret vækst med øget tæthed. Den reducerede vækst skyldes

enten forringet appetit (foderaktivitet) og/eller dårligere foderkvotient (Alanärä 1996;

Ellis et al. 2002) og dermed øget risiko for dårligere vandkvalitet og miljøbelastning.

Eksempler på undersøgelser er beskrevet herunder:

- I projektets fase 2 forsøg medførte tætheder på op til 124 kg/m 3 en mindre, men

dog signifikant lavere tilvækst og højere foderkvotient sammenlignet med

tætheder på ca. 45 kg/m 3 (se bilag).

- I forsøg med unge regnbueørreder (14-19 cm) fandt Procarione et al. (1999) ved

relativ høje tæthedsindeks forringet vækstrate ved 5,6 og 8,4 kg/m 3 /cm og

foderkvotient ved 8,4 kg/m 3 /cm sammenlignet med lavere tætheder på 2,8

kg/m 3 /cm.

- I fuldskala forsøg med 7 g regnbueørred var tilvæksten efter 210 dages opdræt

ved de højeste opdrætstætheder (slut hhv. 68 og 50 kg/m 3 ) lavere end ved de

laveste tætheder (slut hhv. 28 og 19 kg/m 3 ) (Miller et al. 1995).

- I vækstforsøg over 12 uger blev fire grupper af regnbueørred (82 g) holdt ved to

tætheder (start: 8 eller 16 kg/m 3 ) og to fodringsniveauer (1,3% eller 2% daglig

udfodring af biomasse). Foderkvotienten var forbedret ved lavere udfodring og

opdrætstæthed og tilvæksten faldt i følgende rækkefølge: lav tæthed + høj

udfodring, høj tæthed + høj udfodring, lav tæthed + lav udfodring, høj tæthed +

lav udfodring. Af undersøgelsen konkluderes det, at sluttætheder på 40 kg/m 3

ved høj udfodring vil være et acceptabelt niveau, i betragtning af udbytte,

slutstørrelse og vandkvalitet (Zoccarato et al. 1994).

- Desuden har en række ældre undersøgelser vist forringet tilvækst ved stigende

tætheder hos regnbueørreder (Papoutsoglou et al. 1987; Baker og Ayles 1990;

Trzebiatowski et al. 1981; Refstie 1977).

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines