denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

100

tæthedsforsøg, hvor forringet vandkvalitet menes at påvirke resultatet. Endvidere kan

adaptation og tidligere oplevet bestandstæthed have betydning for forsøgsresultaterne.

Dette kan ikke udelukkes at være en medvirkende årsag til resultater opnået i fase 2

forsøg, hvor forsøgsfisk kom fra relativ høje tætheder i produktionsanlægget (se bilag).

I de fleste høj-tæthedsforsøg er der anvendt mindre tanke end de, der anvendes i en

almindelig fiskeproduktion, fordi det i større opdrætsbassiner eller raceways er

vanskeligere at kontrollere vandflow og –dynamik sammenlignet med mindre tanke.

Endelig kan tiden, der er til rådighed for pasning og fodring af fisk, være begrænset

under kommercielle forhold.

Forskellige fortolkninger af data vanskeliggør en samlet anbefaling for grænseværdien

for bestandstæthed, bl.a. fordi mekanismerne for hvorledes tæthed påvirker en gruppe

fisk ikke kendes til fulde. Bliver det aktuelt at fastsætte krav til opdrætstætheden på

økologiske opdrætsanlæg må de enkelte undersøgelser evalueres nøjere med henblik på

at frasortere ”outliers”. Én generel grænseværdi hos en art vil dog ikke være

tilstrækkelig dækkende for alle systemer og tilfælde, men i stedet bør der anvendes en

model, der tager højde for flere betydende faktorer for fiskearters tæthedstolerancer. Her

vil især fiskestørrelse, opdrætsbassin (materiale, størrelse, form), vandflow og udfodring

være relevante. Endvidere kan domesticeringen af regnbueørredstammer have en større

betydning, idet stresstolerancen påvirkes af adfærdsmæssige forhold såsom graden af

tamhed.

I Soil anbefales en maksimal tæthed hos regnbue- og bækørred på 20 kg/m 3 i

opdrætsbassiner med strømmende ferskvand og 10 kg/m 3 i ferskvandsnetbure.

Maksimale tætheder for opdræt af atlanterhavslaks er 10 kg/m3 i saltvandsnetbure og 20

kg/m 3 i unge ferskvandsstadier. Certificeringsmyndigheden kan dog tillade afvigelser

fra disse maksimale tætheder for det enkelte fiskeopdræt i overensstemmelse med

lokalitetens specifikke forhold.

I hverken Debio eller Røde Ø er der specifikke krav til en maksimal tæthed. Dog er der i

Debio krav om at den minimale størrelse af produktionsbassinet i åbne anlæg ved

opdræt af regnbueørred og fjeldørred er 50 m 2 eller 250 m 3 i den sidste halvdel af

biomassestigningen. Yderligere skal der ved tilpasning af besætningstætheden tages

hensyn til fiskeartens aggressionsniveau målt ved forekomst af finnebid, og at fisken har

mulighed for stimedannelse.

I Debio nævner man at for visse fiskearter kan lav bestandstæthed føre til øget

aggression, mens høj bestandstæthed på den anden side kan medføre mistrivsel.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines