denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

47

Der er dog også undersøgelser, der ikke har fundet nogen signifikant negativ effekt på

tilvækst:

- I projektets fase 2 forsøg voksede mindre regnbueørreder hurtigere end større

artsfæller, men herudover blev der ikke målt signifikante tæthedseffekter

mellem nogen af grupperne ved tætheder op til hhv. 75 og 92 kg/m 3 , hverken i

tilvækst eller foderkvotient (se bilag).

- Tankbaserede forsøg (1,82 m 3 ) over 9 måneder viste, at ved en god vandkvalitet

var det muligt at opnå bestandstætheder over 80 kg/m 3 uden at forårsage

forskelle i vækstrater eller have negative effekter på velfærdsindikatorer

(konditionsfaktor, kortisol, lysosym m.v.). Dog havde øget bestandstæthed en

negativ effekt på finneerosion (North 2003).

- Øget tæthed havde ingen signifikant betydning for tilvækst, konditionsfaktor

eller slagtekroppens sammensætning (Winfree et al. 1998).

Det påpeges, at der også kan opnås dårlig foderaktivitet hos regnbueørred ved

forholdsvis lave bestandstætheder (Ellis et al. 2002).

Størrelsesvariation

Ud af fire undersøgelser omkring størrelsesforskelle i en gruppe fisk, dokumenterede én

større størrelsesvariation med øget tæthed, mens de øvrige ikke fandt nogen effekt (Ellis

et al. 2002). I projektets fase 2 var der ingen konsekvent effekt af hverken tæthed eller

hyppighed af daglig udfodring på størrelsesforskellen mellem individerne (målt som

standardafvigelse) (se bilag). Også forholdsvis lave bestandstætheder kan forårsage

større størrelsesvariation mellem regnbueørreder (North 2003). Det vil dog ikke være

hensigtsmæssig at tolke for meget på forskelle mellem forsøgsresultater, idet

størrelsesvariationen i høj grad kan påvirkes af udfodringsmetoden, som kan ligge skjult

i resultaterne.

Stressindikatorer

Målinger af primære og sekundære stressrespons har foreløbig ikke konsekvent kunnet

bevise at regnbueørreder stresses af høj tæthed (Ellis et al. 2002). Modsat har relativ

lave bestandstætheder vist øget stressrespons, f.eks. ved øget stigning i plasmakortisolniveau

(North 2003). Endvidere er der målt et højere (rutine) stofskifte hos

dominerende ørreder ved lav tæthed, hvilket muligvis skyldes et højere energiforbrug

hos denne gruppe til territorial forsvar (Li og Brocksen 1977). I undersøgelser med

tætheder op til 72 og 267 kg/m 3 blev der ikke fundet effekter af bl.a. plasma-kortisol, -

glukose og -klorid (hhv. Laidley og Leatherland 1988; Kebus et al. 1992), og

tilsvarende stressmålinger kunne desuden ikke forklare den reducerede vækst hos

voksne regnbueørreder ved tætheder op til 160 kg/m 3 (Procarione et al. 1999).

Svømmeaktiviteten er dog målt at være højere ved en meget høj tæthed (267 kg/m 3 ) og

konkurrencen om foder mere aggressiv end ved lavere tæthed (56 kg/m 3 ) (Kebus et al.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines