denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

Neurologiske og funktionelle undersøgelser af smerteopfattelse er nødvendige for at

komme nærmere en afklaring af disse egenskaber hos fisk.

Betydningen af avl- og domesticering hos opdrætsfisk for trivsel og stress bør

undersøges nærmere med henblik på at udvikle avl efter øget opdrætstolerance.

120

Vandkvalitet

Der eksisterer i øjeblikket en ringe viden om grænseværdier for vandkvalitet, der

forårsager en påvirkning og for hvordan påvirkningerne skal tolkes i relation til velfærd

(Ellis et al. 2002). Vandkvalitetstolerance er oftest vurderet på baggrund af kortvarige

forsøg (f.eks. LC50 og LD50), der danner grundlag for beregning af maksimale eller

minimale acceptable niveauer, og er sjældent baseret på længerevarende kroniske tests

af giftigheden foretaget under opdrætsforhold (Wedemeyer 1996a og 1997). Flere

længerevarende forsøg, der belyser effekter af vandkvalitetsparametre og fiskens evne

til adaptation er påkrævede.

Aggressiv adfærd og dominanshierarki

Et betragteligt antal undersøgelser omhandler effekter af dominansadfærd på især

regnbueørred, men ekstrapolering af simple laboratorieforsøg (f.eks. parvise

konkurrenceforsøg) til stor-skala akvakultursystemer kan være problematisk. Der er

behov for i stor-skala forsøg at dokumentere fiskenes behov for plads under varierende

opdrætsbetingelser ved registrering af fiskens sociale adfærd (herunder aggressivitet og

dominans) og samtidige målinger af stressniveau og fysisk skade.

Fodring

Videnskabelig undersøgelser omkrig fodring er især foretaget med

selvfodringsautomater, hvor fiskene udløser fodringen. Der synes at mangle

videnskabelig dokumentation for effekt af øvrige udfodringsmetoder (diverse automater

og håndfodring), der tilgodeser alle individers behov for foder så aggressiv adfærd og

størrelsesforskelle minimeres.

Tæthed

Der er et behov for at finde en balance mellem optimering i udnyttelse af

opdrætsbassiner og fiskens behov. Dokumentation for sammenhængen mellem tæthed

og effekter af aggressiv adfærd ved relevante kommercielle tætheder i stor-skala anlæg

er mangelfuld (Ellis et al. 2002). Igangværende forsøg i Storbritannien vil belyse emnet,

men en opfølgning kan være nødvendig.

Metodeudvikling

Der er behov for afprøvning af metode til bedømmelse af fiskens sundhedstilstand

under storskalaforhold for at kunne udvikle metoden til praktiske forhold.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines