denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

118

15. Konklusion og fremtid

15.1 Fiskevelfærd

Opdrætsrelaterede emner i litteraturen om fiskevelfærd og stress kategoriseres på

følgende måde:

- Håndtering og opdrætsprocedurer

- Vandmiljøkvalitet under opdræt og transport

- Adfærd og sociale relationer

- Stress- og produktionsrelaterede sygdomme

- Slagtemetoder

- Ernæring (ikke fokus på i denne rapport)

Forskellige opdrætsprocedurer, som eksempelvis håndtering af fisk, kan forårsage

fysiske skader, stress og dødelighed som følge af f.eks. akut sammenstuvning. I

forbindelse med håndtering udviser fisk det maksimalt mulige stressrespons ved løft ud

af vandet - selv for en kort periode. Skånsom håndtering ved sortering og transport

forårsager kun et moderat stressrespons hos regnbueørred, men stressresponset er

additivt, hvor to eller flere på hinanden følgende stresspåvirkninger medfører et højere

respons. Derfor må opdrætspraksis under sortering, udfiskning, strygning mv.

planlægges og foretages skånsomt.

Der er generelt enighed om hvilke vandmiljøparametre, der kan påvirke fiskens trivsel

negativt. Men resultater og anbefalinger fra litteraturen om grænseværdier kan være

meget forskellige, selv indenfor samme fiskeart og stamme. Dette skyldes især forskelle

i forsøgsforhold såsom vandkemi, hvor godt fisken er akklimeret og hvor hurtigt

ændringer i vandmiljøet sker, men ikke mindst hvilke effektparametre der undersøges -

appetit/vækst, stressfysiologiske blodparametre eller andre parametre. Ved fastsættelse

af kriterier for vandkvalitet må det derfor være formålstjenligt at frasortere ”outliers” og

finde de gennemsnit eller medianværdier blandt de mange resultater. For flere

vandkvalitetsparametre vil det i høj grad være relevant, at lave differentierede

grænseværdier og tage hensyn til interaktion imellem parametrene samt fiskens

udviklingsstadie, udfodringen m.v.

Adfærd og sociale relationer påvirkes af bl.a. foderstrategi, størrelsesfordeling,

bestandstæthed og vandflow i opdrætsbassiner. Ved uhensigtsmæssig praksis kan disse

give anledning til aggression og dominanshierarkier, der forårsager stress og fysiske

skader. For at tilgodese fiskevelfærd er det et krav i fiskeopdræt at sørge for

opdrætsforhold, hvor adfærd som aggression eller social dominans er minimeret.

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines