denne rapport

aquacircle.org

denne rapport

appetit, højere sygdomsfrekvens og dødelighed hos underordnede individer. Når de

sociale hierarkier er etableret bliver konflikterne mindre hyppige som følge af

stabiliserende relationer mellem de forskellige dominansgrupper.

Aggression og dominansforhold imellem fisk griber ind i næsten al opdrætspraksis,

hvor især udfodring (mængde og metode), vandhastighed og bassinstørrelse samt

fiskens livsstadium er parametre med særlig betydning for disse sociale relationer.

Betydningen af størrelsesforskelle og bestandstæthed er endnu ikke tilstrækkeligt

undersøgt.

98

Det bør tilstræbes at aggression eller social dominans minimeres. Dette kan både skabe

god trivsel og medføre et mindre behov for størrelsessorteringer og dermed mindre

håndtering af fisk.

I Debio er det et mål at holde et lavt aggressionsniveau og at forhindre at fisk skader

hinanden. I Soil bør størrelsesfordelingen af fisk ikke bringe velfærden i fare eller føre

til hierakisk adfærd.

Udfodring

Udfodringen, såvel mængde som frekvens, påvirker i høj grad fisks sociale adfærd,

fiskekvalitet og det omgivende miljø, hvorfor det er vigtigt at vælge en korrekt

foderstrategi. Ved udfodring hos regnbueørred anbefales bl.a. følgende for at minimere

såvel aggressiv adfærd, størrelsesforskelle mellem individer som miljøpåvirkning ved

optimering af foderudnyttelsen:

- Sprede fodret ved udfodring

- Ved brug af selvfodringsautomater (f.eks. pendul) justere fodermængden der

afgives ved hver foderudløsning. I større opdrætsenheder anbefales 0,03-0,05 g

foder/kg fisk pr. udløsning. Generelt bør doseringen af hver foderudløsning stige

med temperaturen.

- Ved brug af selvfodringsautomater foreslås 2 timers adgang til foder om

morgenen (daggry) og endnu 2 timer om aftenen (skumringen). Ved store

fodermængder, høj bestandstæthed og mindre fisk anbefales hyppigere

udfodringer.

- Være varsom med pludselig reduktion i daglig udfodret mængde. Det kan under

skiftende ilt og temperaturforhold være nødvendigt at sænke fodermængden

eller begrænse tiden for den daglige eller sæsonmæssige foderadgang. Desuden

anbefales det at faste fisk inden håndtering og levering til slagtning.

- Fodring bør undgås om natten

I Røde Ø og Debio skal fodringen ske på en måde, der sikrer, at fiskene har

tilstrækkelig uhindret tilgang til foderet og et minimalt tab til det omgivende miljø. I

Soil bør valgte udfodringsmetoder tilpasses arten, dens livsstadie og naturlige

_________________________________________________________________

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt

More magazines by this user
Similar magazines