Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1 Projecten 1.1.

1 Projecten 1.1. Food@work In oktober 2003 werd in het voedselagentschap food@work offi cieel op gang geschoten. Food@work is het BPR-project (Business Process Reengineering) dat werd opgestart om de werking van het FAVV te verbeteren en te stroomlijnen. In het kader van food@work werden in het laatste trimester van 2003 de strategische doelstellingen van het FAVV geactualiseerd. Nadien heeft een interne projectgroep een analyse uitgevoerd van de sterktes en zwaktes van en de kansen en bedreigingen voor het voedselagentschap (SWOT-analyse). 1.1.1. Kwalitatieve bevraging van de externe partners van het FAVV Begin 2004 heeft een extern bureau in opdracht van het FAVV een kwalitatieve klantenbevraging uitgevoerd. Cruciaal bij het uitvoeren van de BPR-methodiek is immers dat er rekening gehouden moet worden met de mening en visie van de externe partners. Via deze bevraging werden de visie, de wensen en de verwachtingen van de FAVV-klanten ten aanzien van het beleid van het voedselagentschap duidelijk. Volgende vaststellingen springen uit de resultaten van de klantenbevraging : ● de respondenten staan positief t.o.v. de integratie van alle controle- diensten in één organisatie, ● het vertrouwen van de respondenten in de crisisbeheerscapaciteit van het FAVV neemt toe, maar is nog niet volledig, ● er is een duidelijke behoefte aan meer bedrijfsgerichte en proactieve communicatie vanuit het FAVV, 46 horizontale activiteiten

● er is nood aan meer uniformiteit van de uitgevoerde controles. De meeste respondenten pleiten voor een sterkere harmonisering en standaardisering van de FAVV-procedures. Een groot aantal respondenten vindt dat dit ook op een internationaal niveau moet worden doorgevoerd, ● er moet binnen het FAVV gewerkt worden aan een betere informatie- doorstroming naar de eigen medewerkers, ● er wordt een duidelijke professionalisering van de externe communicatie aangevoeld, ● het oude fi nancieringssysteem is onvoldoende doorzichtig en evenwichtig. Met betrekking tot het nieuwe fi nancieringsstelsel aanvaarden de meeste respondenten het principe dat zij deels moeten meefi nancieren via een generieke bijdrage. Ook de eenduidige facturatie van diensten lijkt aanvaard, ● het principe dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het geven van garanties voor veilig voedsel wordt geaccepteerd. Het merendeel van de respondenten gaat akkoord met de opzet van autocontrolesystemen, maar verwacht van het FAVV meer uitklaring van het kader en de verplichtingen, ● de meeste respondenten begrijpen de specifi eke positie en rol van het FAVV. Ze gaan akkoord met de ontwikkeling van een controleprogramma op basis van risico-evaluatie, 47

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv