Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.1 : Verdeling

Tabel 3.1 : Verdeling van de niet-conformiteiten volgens het soort voeder Aard van het monster Hoewel de controles op voedermiddelen voor de dierenvoeding in vergelijking met vorig jaar sterk zijn toegenomen (+ 120 %), is het aandeel aangetoonde niet-conformiteiten maar half zo groot. De stijging van het aandeel nietconformiteiten voor toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders is een gevolg van de beter gerichte analyses. Zo werden ongeveer 3.000 analyses die de voorgaande jaren werden geprogrammeerd met het oog op de opsporing van PCB’s nu vervangen door andere analyses met betrekking tot de kwaliteit en de veiligheid van de producten. 1.1.3.1. Veiligheid van dierenvoeders Van alle monsters die werden geanalyseerd op PCB’s (8.136) en dioxines (1.046) bleek één monster van vismeel niet conform voor beide parameters en waren er mengvoeders die de dioxinenorm overschreden. Wat zware metalen betreft, was er voor aardappelschillen en één mengvoeder een overschrijding van de norm voor lood. De 601 andere analyses met betrekking tot cadmium, arsenicum, lood, kwik, chroom en nikkel bleken conform te zijn. 82 Aantal monsters Aantal niet-conformiteiten % niet- conformiteiten 2004 % niet- conformiteiten 2003 Vervoermiddelen 1.661 124 7,5 14,9 Toevoegingsmiddelen en voormengsels 676 96 14,2 10,7 Mengvoeders 9.025 841 9,3 5,1 Totaal 11.362 1.061 9,3 5,9

Het hogere aantal controles op mycotoxines gaf aanleiding tot 1.150 analyses die betrekking hadden op deoxynivalenol (269), ochratoxine A (134), afl atoxine B1 (577), zearalenon (86), alcaloïde van moederkoren (8) en fumonisine (76). Er werden niet-conformiteiten vastgesteld voor afl atoxine B1 (1), deoxynivalenol (1), zearalenon (2) en fumonisine (1). Er werden 226 analyses uitgevoerd ter opsporing van de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen, vooral in voedermiddelen (213) en in mindere mate in mengvoeders (13). Negen monsters van granen gaven een overschrijding te zien van de aanvaardbare maximumwaarden, wat neerkomt op een lichte stijging in vergelijking met 2003. Er werden 751 onderzoeken naar salmonella gedaan waarbij in vijftien gevallen de aanwezigheid werd vastgesteld in enkelvoudige voedermiddelen (4) en in mengvoeders voor pluimvee (5) en voor varkens (6). Bijzondere aandacht werd besteed aan de naleving van de specifi eke voorschriften met betrekking tot de bescherming tegen gekkekoeienziekte (BSE). Er werden 1.442 analyses uitgevoerd om de aanwezigheid van verboden dierlijke eiwitten microscopisch op te sporen. In dat verband gaven één dierlijk voedermiddel (eiproduct) en twee mengvoeders een kwantifi ceerbare verontreiniging van vismeel (> 0,1 %) te zien. De aanwezigheid van sporen van dierlijk eiwit werd overigens vastgesteld in 30 andere voeders. Daarnaast gaven 27 van de 139 monsters van dierlijk vet een overschrijding te zien van de norm van 0,15 % van de totale residuele onoplosbare onzuiverheid. Er werden op een totaal van 1.051 monsters 2.149 analyses uitgevoerd ter opsporing van niet-toegelaten gemedicineerde stoff en. 32 monsters bleken niet conform te zijn, vooral omwille van de aanwezigheid van bromiden. Verder werden ook controles uitgevoerd om verboden stoff en op te sporen, o.m. gerecycleerde vetten (127) en hormonen (1.273). 6 voedermiddelen van dierlijke oorsprong en 1 mengvoeder bleken gerecycleerd vet te bevatten. Er werden geen hormonen gevonden. 83

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv