Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2 Uitvoering

2 Uitvoering controleplan 2004 In 2004 heeft het voedselagentschap voor de eerste keer gewerkt met een geïntegreerd controleplan, dat het via risico-evaluatie ontwikkelde controleprogramma 2004 omzet naar een planning voor de 11 PCE’s, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal controlepunten en de middelen per PCE. Dankzij het controleplan kunnen de controles per PCE gekwantifi ceerd worden waardoor prestatieverschillen op termijn weggewerkt kunnen worden. 2.1. Opmaken van de planning De vertaling naar het controleplan gebeurt door de controles uit het controleprogramma 2004 over de 11 PCE’s te verdelen en over het jaar te spreiden. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal parameters zoals bijvoorbeeld de seizoensgebondenheid van bepaalde controles, de geografi sche aanwezigheid van operatoren die de te controleren activiteit uitoefenen en dergelijke meer. Bij de planning onderscheiden we drie types controles : ● de voorspelbare en kwantifi ceerbare controles Voor deze controles krijgt elk PCE een vooropgesteld doel (aantal controles) binnen een welbepaalde tijdspanne (maand of week). Het tijdstip waarop ze de controles eff ectief uitvoeren mogen ze zelf bepalen, ● de niet-voorspelbare maar kwantifi ceerbare controles Voor deze controles gebeurt er enkel een planning van het aantal controles op jaarbasis (geen planning per maand en geen verdeling over de PCE’s). Een voorbeeld hiervan is een vooraf gepland aantal controles per jaar op de invoer van pistachenoten, 54 horizontale activiteiten

● de niet-voorspelbare en niet-kwantifi ceerbare controles Voor deze controles wordt er enkel een niet-kwantifi ceerbaar objectief op jaarbasis gepland. Een voorbeeld van zo een objectief is de controle op elke invoer van een welbepaald product. Bij de spreiding in de tijd worden minder controles voorzien in de maanden januari en december en tijdens de schoolvakanties. Op die momenten is de personeelsbezetting meestal lager. Bovendien wordt op die manier ook wat ruimte voorzien om een eventuele achterstand bij de uitvoering van het controleplan op te halen. Bij de spreiding over de verschillende PCE’s wordt rekening gehouden met schaaleff ecten. Grote PCE’s kunnen dankzij hun schaalgrootte relatief gezien meer controles uitvoeren dan kleine PCE’s. Onverwachte maar tijdelijke afwezigheden van controleurs laten zich immers veel minder sterk voelen als de PCE voldoende groot is. Het controleplan werd via een gebruiksvriendelijke beveiligde webapplicatie ter beschikking van de PCE’s gesteld zodat die gemakkelijk hun controles uit het plan konden fi lteren. De webapplicatie is zo gebouwd dat de controleur bij het aanklikken van een controle de eraan verbonden checklist en/of de technische fi che voor de monsternemingen kan downloaden. 55

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv