1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 130

In dit artikel analyseren de auteurs het

verschijnsel vrouwenhandel vanuit het

perspectief van de vraag. Vrouwenhandel

wordt in de regel voornamelijk

belicht vanuit de aanbodzijde, waarbij

wordt gekeken naar diegenen die zich

er beroepsmatig mee bezighouden al

dan niet als onderdeel van georganiseerde

criminele activiteiten. De

auteurs beargumenteren dat de

internationale handel in vrouwen en

kinderen en de daarmee gepaard

gaande sexuele exploitatie voor een

deel verklaard kunnen worden door

bepaalde culturele en economische

ontwikkelingen die inherent zijn aan

de kapitalistische, liberale samenleving,

waarbij de onophoudelijke

zoektocht naar nieuwe markten onder

andere geleid heeft tot het exploiteren

van sexualiteit als een te verhandelen

consumptiegoed. Met name in de

jaren negentig is de vraag naar

sexuele diensten (bijvoorbeeld

pornografisch materiaal) explosief

gestegen, mede ook door de

technologische mogelijkheden van het

internet en satellietverbindingen, wat

uiteraard gevolgen heeft voor de vraag

naar vrouwen die willen werken in de

sexindustrie. Inmiddels is deze markt

uitgegroeid tot een gelegitimeerde tak

van sport die door de representanten

van de liberale marktcultuur beoefend

wordt. De auteurs benadrukken

tenslotte dat er een duidelijke link is

tussen vrouwenhandel en (georganiseerde

vormen van) criminaliteit, maar

dat vrouwenhandel ook gezien moet

worden in het licht van de liberale

markteconomie, waarbij sexualiteit een

gelegitimeerde vorm is van handel.

17

Weisheit, R.A., L. Edward Wells

The future of crime in rural America

Journal of crime and justice, 22 e jrg.,

nr. 1, pp. 1-26

In dit artikel plaatsen de auteurs

criminaliteit op het platteland in de

Verenigde Staten in de context van

een aantal maatschappelijke

veranderingen die het leven op het

platteland ingrijpend hebben

veranderd en die ook van invloed zijn

op het criminaliteitsniveau op het

Amerikaanse platteland. Dit met het

oog op het bepalen van mogelijke

trends die van invloed zijn op de

toekomstige omvang van de

criminaliteit op het platteland.

Beleidsmatig en politiek gezien is de

vraag naar de toekomstige omvang

van de criminaliteit op het platteland

veelal onderbelicht, aangezien de

meeste aandacht uitgaat naar (het

bestrijden van) criminaliteit in

stedelijke gebieden. De auteurs gaan

in op de vraag in hoeverre enkele

belangrijke economische, demografische

en technologische ontwikkelingen

van invloed zijn geweest op de

aard en omvang van criminaliteit op

het platteland. Zo verwachten de

auteurs dat bijvoorbeeld milieucriminaliteit

– zowel het illegaal

dumpen van afvalstoffen als vormen

van terrorisme als protest tegen

milieuvervuilende economische

activiteiten - fors zal stijgen als een

gevolg van de toenemende economische

activiteiten op het platteland in

combinatie met een bevolkingstoename.

Tenslotte wijzen de auteurs

op het feit dat de criminaliteit in rurale

gebieden weliswaar verschilt van die in

stedelijke gebieden, maar dat globale

maatschappelijke ontwikkelingen

eveneens van invloed zijn op de aard

en omvang van criminaliteit op het

platteland.

Jeugdbescherming en

-delinquentie

18

Hughes Miller, M., F.-A. Esbensen

e.a.

Parental attachments, parental

supervision and adolescent deviance in

More magazines by this user
Similar magazines