1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 86

Vaak wordt verondersteld dat risicosupporters rechts-extremistisch

zijn of rechts-extremistische sympathieën dan wel racistische neigingen

hebben. Zowel uit interviews als uit de literatuur blijkt echter dat hooligans

nagenoeg geen politieke interesse hebben (Kohlen, 2000). Wel zijn

ze graag bereid om op dit punt te provoceren (Adang, 1997).

Goed om te vermelden is dat hooliganisme niet een uitsluitend

‘blanke’ aangelegenheid is. Zo is het in hooligankringen een pre als er

ook ‘donkere jongens’ deel uit maken van de groep. 3 Dit levert ten opzichte

van de rivaliserende sides status op. Tot slot is er sprake van dynamiek;

groepen wisselen regelmatig van structuur en samenstelling en

daarnaast verdwijnen er soms (individuele leden uit) groepen en komen

er nieuwe groepen (of groepsleden) bij (Ferwerda e.a., 1998). 4 In een recent

uitgevoerd onderzoek naar groepscriminaliteit vinden we bevestiging

voor dit mechanisme (Beke e.a., 2000).

Hooligans: naar een nadere differentiatie

In het voorgaande is reeds gewezen op het feit dat de termen ‘hooligans’

en ‘risicosupporters’ eigenlijk koepelbegrippen zijn. Enige differentiatie

lijkt op zijn plaats en dat doen we aan de hand van de volgende kenmerken:

– De persoonlijke kenmerken van de groepsleden (zoals leeftijd, geslacht,

antecedenten en etnische achtergrond).

– De maatschappelijke achtergrond van de groepsleden (zoals schoolgaand,

werkend, werkloos, thuiswonend, getrouwd enzovoort).

– De organisatiestructuur binnen groepen (leiderschap, harde kern versus

meelopers, communicatielijnen, contacten met andere sides en het

gebruik van communicatiemiddelen, zoals GSM en Internet).

– De motieven om tot een groep te behoren (denk aan de mate van binding

met de club, de sensatiegerichtheid of het feit dat het plegen van

strafbare feiten onderdeel is van een bredere levensstijl). 5

– De riskante gewoonten onder de groepsleden (zoals het gebruik van

alcohol en/of drugs, waarbij het gaat om zowel de traditionele als de

nieuwe ‘smartdrugs’).

Wanneer er rekening gehouden wordt met voornoemde kenmerken en

wanneer de literatuur in ogenschouw wordt genomen, zijn risico-

3 Dergelijke jongeren hebben in sommige sides de geuzennaam ‘rellennegers’. Een

opmerkelijke term, omdat er in veel gevallen helemaal geen sprake is van negers, maar van

jongeren met een andere etnische achtergrond.

4 Individuele leden zijn soms enkele jaren uit beeld om dan vervolgens weer deel uit te

maken van een groep.

5 Veelal heeft men dan ook niet-voetbalgerelateerde antecedenten.

More magazines by this user
Similar magazines