1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Gezag van de politie 81

en leefomgeving wordt hierin onder andere gewezen op de mindere vanzelfsprekendheid

dat burgers zich conformeren aan collectieve normen

en waarden. Toenemende individualisering en mondigheid van burgers

worden als oorzaken genoemd van dit fenomeen. De overheid geeft aan

dat burgers ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. De overheid

geeft hier de claim op om exclusief voor die veiligheid te zorgen. De

verantwoordelijkheid van particuliere burgers is tot het verschijnen van

de nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 bij de overheid grotendeels buiten

beschouwing gebleven. Een van de redenen hiervoor is dat de overheid

traditioneel beducht is voor excessen wanneer burgers zelf redressieve of

repressieve acties zouden ondernemen tegen vormen van criminaliteit

waarvan zij slachtoffer of als omstander getuige zijn. Echt nieuw is echter

dat burgers rechtstreeks worden aangesproken mede een duurzame ontwikkeling

van veiligheid tot stand te brengen. Men noemt dit de sociale

zelfredzaamheid van burgers. Burgers worden geacht nauw samen te

werken met de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Burgers en wijkagenten hebben een dominante rol bij het bevorderen

van leefbaarheid en veiligheid in de samenleving. Wil men het gezag van

de politie in de samenleving daadwerkelijk verstevigen dan lijkt het van

belang de invloed van beide partijen ten aanzien van het optreden van

de politie te maximaliseren.

Tot slot

In deze bijdrage hebben wij geschetst hoe in een bepaalde wijk de aanpak

van problemen heeft plaats gevonden. Een wijk die werd gekenmerkt

door begrippen als verloedering, geen enkel respect voor de overheid,

een geringe bereidheid om regels na te leven, geen rekening willen houden

met elkaar, noem maar op. Het ging om een wijk waarin sprake was

van grote problemen, ook inzake de toekenning van gezag. Die problemen

zijn dank zij de hiervoor beschreven aanpak voor een belangrijk

deel verdwenen, met name ook in de beleving van de bevolking zelf. Natuurlijk

blijven er nog voldoende problemen over. Maar vriend en vijand

zijn het erover eens dat er hele fundamentele veranderingen in die wijk

hebben plaatsgevonden.

Duidelijk is dat een paar aspecten daarbij een overheersende rol hebben

gespeeld: het serieus nemen van de bewoners, interactie als basis

voor handelen, een personalistische (rechts)benadering, het niet willen

opleggen van externe normen, discussies over verschillende werkelijkheidsbelevingen,

kortom benaderingen waardoor de sociale cohesie opnieuw

groeide, vertrouwen ontstond en verhoudingen normaliseerden.

Er was wel degelijk sprake van nieuwe gezagsverhoudingen, maar niet

meer tussen instituties en bewoners, maar tussen mensen als vertegenwoordigers

van instituties en bewoners. Het is de achterliggende jaren

geen gemakkelijke opgave geweest, noch voor de professionals die in de

buurt werkten als voor de buurt zelf, er moesten nieuwe wegen worden

More magazines by this user
Similar magazines