1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Veranderde beleving van onveiligheid 41

Figuur 2: Waarom metroreizigers zich in Rotterdam op hun gemak voelen

Geen enge types

Geen rondhangende jongeren

Overdag

In gezelschap reizen

Geen junks

Goede verlichting

Aanwezigheid camerabewaking

Aanwezigheid bewaking

Aanwezigheid personeel

Veel mensen

Weet/zegt niet

(Bron: Vanderveen, 1998)

Anders

Berichtgeving en identificatie met slachtoffers

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De groei van het aantal toegankelijke informatiebronnen, de opkomst

van de massamedia en toename van de popularisering van criminaliteit

en/of misdaad in bijvoorbeeld reality tv-programma’s heeft niet alleen

invloed op de ‘assertiviteit’ van de burger, 13 maar ook op de

onveiligheidsbeleving (Hale, 1996; Kania, 1998). Een algemene conclusie

uit de studies naar de invloed van de media op de angst voor slachtofferschap

is dat hoe beter iemand zich kan vergelijken met het slachtoffer

zoals geportretteerd in de media, hoe meer angst dit oproept. Zo blijkt

dat wanneer mediaberichten een persoonlijk portret van het slachtoffer

bevatten, dit meer angst oproept dan wanneer mensen bijvoorbeeld

kranten lezen die op een minder saillante manier nieuws brengen over

13 Deze mondigheid heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de politiek; enerzijds eist de burger

meer inspraak en pleit men voor meer democratisering (vergelijk D66 en het referendum),

anderzijds is de publieke opinie een factor van betekenis geworden bij de vorming en

slagen van beleid. Dit laatste gaat samen met evaluaties en het peilen van de publieke

opinie. De assertiviteit van de burger blijkt ook uit de zogenoemde ‘juridisering van de

samenleving’: mensen maken steeds meer gebruik van de juridische mogelijkheden om

conflicten te beslechten en zich met bezwaarschriften en beroepsprocedures te verzetten

tegen beslissingen van de overheid.

More magazines by this user
Similar magazines