Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

I det følgende går vi mere i dybden med elementerne i definitionen af funktionel læsefærdighed,

så vi får tydeliggjort forskellene mellem formål og indhold i PISA og andre

læseundersøgelser som fx de nationale test.

‘Funktionel læsekompetence’

Som ovenfor omtalt så bruger vi betegnelsen læsning om mange forskellige aktiviteter. I

PISA har man valgt at benytte betegnelsen ‘funktionel læsekompetence’ frem for læsning

for at understrege, at man ikke i PISA har fokus på basale færdigheder i læsning (fx ordafkodning

2 , men på mere avancerede færdigheder, som involverer en lang række forskelligartede

og komplekse delfærdigheder. Funktionel læsekompetence forudsætter således,

at læseren er i besiddelse af effektive afkodningsfærdigheder, et godt ordkendskab og syntaktisk/grammatisk

kompetence såvel som genrekendskab, et passende niveau af almen

viden og metakognitive færdigheder: bevidsthed om egen læsning og evne til at bruge

relevante forståelsesstrategier undervejs i læsningen til at styre og regulere eget læseudbytte.

Begrebet funktionel læsekompetence skal således signalere elevernes aktive, målrettede

brug af læsning i en række forskelligartede situationer i hverdagen på tværs af uddannelsesniveau

og jobfunktioner.

‘at man forstår, kan anvende, reflektere over ‘

Som nævnt er det overordnede formål med læsning forståelse af tekstens formål og indhold,

men læsning foregår altid i en kontekst, dvs. læseren skal bruge tekstens informationer

i en eller anden form for sammenhæng, hvad enten det er for sin egen fornøjelses

skyld eller i uddannelses- eller jobsammenhænge. Derfor understreger PISA’s defintion af

funktionel læsekompetence brugsaspektet af læsning, ligesom det også understreges, at

læseren forventes at forholde sig til tekstens udsagn (ved eksempelvis at aktivere relevant

viden om tekstens indhold eller struktur og forstå denne i lyset heraf).

engagere sig i’

En lang række undersøgelser har dokumenteret sammenhængen mellem læsemotivation

og tekstforståelse. Udtrykket ‘engagere sig i skrevne tekster’ understreger betydningen af

læserens aktive holdning til læsning og læseerfaring (brug af læsning i forskellige kontekster).

‘skrevne tekster’

Med udtrykket ‘skrevne tekster’ menes såvel sammenhængende tekster som forskellige

figurer, tabeller og diagrammer samt andet billedmateriale med tekst. Teksterne kan være

i papirversion eller elektroniske, hvor mediet stiller andre krav til læserens måde at gå til

tekstenend ved papirtekster. Det skyldes eksempelvis mængden af tekst, der kan ses

på skærmen på én gang, og de elektroniske teksters struktur (fx links, rullemenuer eller

knapper) og sammenhængen mellem forskellige tekstelementer, billedmaterialer og grafiske

figurer i disse tekster.

2. I Danmark har vi valgt at supplere læsedelen med en test af afkodning og ordkendskab for at få informationer

om årsager til utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

15

More magazines by this user
Similar magazines