02.10.2016 Views

De Wens der Eeuwen door Ellen White

In het hart van de hele mensheid, ongeacht etniciteit, leeftijd, klasse, cultuur, religie of verblijfplaats, is er een brandend verlangen van enkele onuitsprekelijke ontastbaarheid - de ziel zo leeg en ellendig. Dit verlangen is inherent aan de aard van de mens door een barmhartige Schepper, die man is niet tevreden in zijn huidige toestand, wat het ook moge zijn. Maar de ervaring van spirituele heelheid in Christus mogelijk is. De profeet Haggai, genaamd Jezus Christus terecht de “Verlangen van de Naties”. Het is de bedoeling van dit boek om Jezus Christus te presenteren als de Ene in wie alle wensen kan worden voldaan - met een overvloed aan het onderwijs, ondoorgrondelijke macht, en veel glimp van het voorbeeldige leven van Jezus van Nazareth ....

In het hart van de hele mensheid, ongeacht etniciteit, leeftijd, klasse, cultuur, religie of verblijfplaats, is er een brandend verlangen van enkele onuitsprekelijke ontastbaarheid - de ziel zo leeg en ellendig. Dit verlangen is inherent aan de aard van de mens door een barmhartige Schepper, die man is niet tevreden in zijn huidige toestand, wat het ook moge zijn. Maar de ervaring van spirituele heelheid in Christus mogelijk is. De profeet Haggai, genaamd Jezus Christus terecht de “Verlangen van de Naties”. Het is de bedoeling van dit boek om Jezus Christus te presenteren als de Ene in wie alle wensen kan worden voldaan - met een overvloed aan het onderwijs, ondoorgrondelijke macht, en veel glimp van het voorbeeldige leven van Jezus van Nazareth ....

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

In eenvoudig geloof nam hij de woorden van Jezus aan als de gave van een nieuw leven. Hij drong<br />

niet aan op een na<strong>der</strong> verzoek, maar lag daar in zalige stilte, te gelukkig om te spreken. Het licht des<br />

hemels deed zijn gelaat stralen, en de mensen zagen met ontzag naar het schouwspel.<br />

<strong>De</strong> rabbi’s hadden vol spanning gewacht om te zien hoe Christus het geval zou behandelen. Ze<br />

herinnerden zich, hoe de man een beroep om hulp op hen gedaan had, en dat zij hem hoop en<br />

medegevoel hadden ontzegd. Daarmede nog niet tevreden gesteld, hadden ze verklaard dat hij de<br />

vervloeking Gods on<strong>der</strong>ging vanwege zijn zonden. <strong>De</strong>ze dingen kwamen hun weer vers in het<br />

geheugen toen ze de zieke man voor zich zagen. Ze merkten de belangstelling op waarmede allen het<br />

schouwspel gadesloegen, en ze gevoelden een vreselijke angst, dat ze hun invloed op de mensen<br />

zouden verliezen.<br />

<strong>De</strong>ze hoogwaardigheidsbekle<strong>der</strong>s wisselden geen woorden met elkan<strong>der</strong>, maar terwijl ze elkaar<br />

aanzagen, lazen ze op elk gezicht dezelfde gedachte, dat er iets gedaan moest worden om deze stroom<br />

van gevoelens te stuiten. Jezus had verklaard, dat de zonden van de verlamde vergeven waren. <strong>De</strong><br />

Farizeeën grepen deze woorden aan als godslastering, en meenden dat ze deze zonden zouden kunnen<br />

voorstellen als een doodzonde. Ze zeiden in hun hart: “Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan<br />

God alleen?”<br />

Terwijl Hij Zijn blik op hen richtte, waaron<strong>der</strong> zij ineenkrompen en zich terugtrokken, zei Jezus:<br />

“Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden worden<br />

vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht<br />

heeft op aarde zonden te vergeven”— zei Hij, Zich tot de verlamde wendende — Sta op, neem uw bed<br />

op en ga naar uw huis”.<br />

Dan staat de man, die op een draagbaar naar Jezus gebracht was, op met de lenigheid en kracht van de<br />

jeugd. Het levengevende bloed stroomt <strong>door</strong> zijn a<strong>der</strong>en. Ie<strong>der</strong> orgaan van zijn lichaam wordt<br />

plotseling actief. Een gloed van gezondheid verdrijft de bleekheid van de na<strong>der</strong>ende dood. “En hij<br />

stond op, nam onmiddellijk zijn matras op, en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet<br />

waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!”<br />

O, won<strong>der</strong>lijke liefde van Christus, die zich neerbuigt om de schuldigen en de kranken te genezen!<br />

Een Godheid Die smart heeft over de ellende van de lijdende mensheid en die verzacht! O, heerlijke<br />

kracht, op deze wijze getoond aan de mensenkin<strong>der</strong>en! Wie kan twijfelen aan de boodschap des heils?<br />

Wie kan de barmhartigheden van een medelijdende Verlosser versmaden?<br />

Er was niets min<strong>der</strong> dan scheppende kracht voor nodig om de gezondheid terug te geven aan dat<br />

wegstervende lichaam. <strong>De</strong>zelfde stem die <strong>door</strong> te spreken leven geschonken had aan de mens die<br />

geschapen was uit het stof <strong>der</strong> aarde, had nu <strong>door</strong> te spreken leven gegeven aan de stervende verlamde.<br />

En dezelfde kracht die leven had geschonken aan het lichaam, had het hart vernieuwd. Hij Die “sprak<br />

en het was er”, Die “gebood en het stond er”,22 had <strong>door</strong> te spreken leven gegeven aan de ziel die<br />

dood was <strong>door</strong> overtredingen en zonde. <strong>De</strong> genezing van het lichaam was een zichtbaar bewijs van de<br />

kracht die het hart vernieuwd had. Christus verzocht de verlamde op te scaan en te wandelen, “opdat<br />

gij weten moogt”, zei Hij, “dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven”.<br />

164

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!