Views
2 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 1 1 1 ⎛ 1 1 ⎞ + + = 0 ⇒ = − ⎜ + ⎟ x y z z ⎝ x y ⎠ 3 1 ⎛ 1 1 ⎞ 1 ⎛ 1 1 1 1 1 1 ⎞ ⇒ = − 3. . 3 . 3 ⎜ + ⎟ ⇒ = − 3 ⎜ + + + 3 2 2 3 ⎟ z ⎝ x y ⎠ z ⎝ x x y x y y ⎠ 1 1 1 1 1 ⎛ 1 1 ⎞ 1 1 1 1 ⇒ + + = − 3 . . ⎜ + ⎟ ⇒ + + = 3. ⎝ ⎠ 3 3 3 3 3 3 x y z x y x y x y z xyz 1 Do ®ã : xyz( x + 1 3 3 y + 1 3 z )= 3 xyz xyz xyz yz zx xy ⇔ + + = 3 ⇔ + + = 3 3 3 3 2 2 2 x y z x y z Bµi 3 : (3®) Chøng minh : VÏ h×nh b×nh hµnh ABMC ta cã AB = CM . §Ó chøng minh AB = KC ta cÇn chøng minh KC = CM. ThËt vËy xÐt tam gi¸c BCE cã BC = CE (gt) => tam gi¸c CBE c©n t¹i C => B = E v× gãc C 1 lµ gãc ngoµi 1 cña tam gi¸c BCE => 1 C 1 = B1 + E ⇒ B1 = C1 mµ AC // BM 2 (ta vÏ) => 1 C 1 = CBM ⇒ B1 = CBM 2 M nªn BO lµ tia ph©n gi¸c cña CBM . Hoµn toµn t−¬ng tù ta cã CD lµ tia ph©n gi¸c cña gãc BCM . Trong tam gi¸c BCM, OB, CO, MO ®ång quy t¹i O => MO lµ ph©n tia ph©n gi¸c cña gãc CMB Mµ : BAC , BMC lµ hai gãc ®èi cña h×nh b×nh hµnh BMCA => MO // víi tia ph©n gi¸c cña gãc A theo gt tia ph©n gi¸c cña gãc A cßn song song víi OK => K,O,M th¼ng hµng. Ta l¹i cã : 1 M 1 = BMC( cmt); A = M ⇒ M 1 = A2 mµ A 2 = K 1 (hai gãc ®ång vÞ) 2 => K = M ⇒ ∆ CKM c©n t¹i C => CK = CM. KÕt hîp AB = CM => AB = CK (®pcm) 1 1 Bµi 4: (1®) Ta cã M= 4x 2 + 4x + 5 =[(2x) 2 + 2.2x.1 + 1] +4 = (2x + 1) 2 + 4. V× (2x + 1) 2 ≥0 =>(2x + 1) 2 + 4 ≥ 4 M ≥ 4 VËy gi¸ trÞ nhá nhÊt cña M = 4 khi x = - 1 2 D B www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A K C E Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 2 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 ------------------------------------------------- ®Ò 2 C©u 1 . T×m mét sè cã 8 ch÷ sè: a1a 2.. . a 8 tho· m·n 2 ®iÒu kiÖn a vµ b sau: a) a a a = ( a a ) 2 b) a a a a a = ( a a ) 3 1 2 3 7 8 4 5 6 7 8 7 8 C©u 2 . Chøng minh r»ng: ( x m + x n + 1 ) chia hÕt cho x 2 + x + 1. khi vµ chØ khi ( mn – 2) ⋮ 3. ¸p dông ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö: x 7 + x 2 + 1. C©u 3 . Gii ph−¬ng tr×nh: ⎛ 1 1 1 ⎞ ⎜ + + ... + ⎟ ⎝1.2.3 2.3.4 2005.2006.2007 ⎠ x = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 + . . . + 2006.2007). C©u 4 . Cho h×nh thang ABCD (®¸y lín CD). Gäi O lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD; c¸c ®−êng kÎ tõ A vµ B lÇn l−ît song song víi BC vµ AD c¾t c¸c ®−êng chÐo BD vµ AC t−¬ng øng ë F vµ E. Chøng minh: EF // AB b). AB2 = EF.CD. c) Gäi S1 , S2, S3 vµ S4 theo thø tù lµ diÖn tÝch cña c¸c tam gi¸c OAB; OCD; OAD Vµ OBC Chøng minh: S1 . S2 = S3 . S4 . C©u 5 . T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt: A = x 2 - 2xy + 6y 2 – 12x + 2y + 45. §¸p ¸n C©u 1 . Ta cã a 1 a 2 a 3 = (a 7 a 8 ) 2 (1) a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 = ( a 7 a 8 ) 3 (2). Tõ (1) vµ (2) => 22 ≤ a 7 a8 ≤ 31 => ( a 7 a 8 ) 3 = a 4 a 5 a 6 00 + a 7 a 8 ( a 7 a 8 ) 3 – a 7 a 8 = a 4 a 5 a 6 00. ( a 7 a 8 – 1) a 7 a 8 ( a 7 a 8 + 1) = 4 . 25 . a 4 a 5 a 6 do ( a 7 a 8 – 1) ; a 7 a 8 ; ( a 7 a 8 + 1) lµ 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp nªn cã 3 kh n¨ng: a) . a 7 a 8 = 24 => a 1 a 2 a 3 . . . a 8 lµ sè 57613824. b) . a 7 a 8 – 1 = 24 => a 7 a 8 = 25 => sè ®ã lµ 62515625 c) . a 7 a 8 = 26 => kh«ng tho m·n c©u 2 . §Æt m = 3k + r víi 0 ≤ r ≤ 2 n = 3t + s víi 0 ≤ s ≤ 2 x m + x n + 1 = x 3k+r + x 3t+s + 1 = x 3k x r – x r + x 3t x s – x s + x r + x s + 1. = x r ( x 3k –1) + x s ( x 3t –1) + x r + x s +1 ta thÊy: ( x 3k – 1) ⋮ ( x 2 + x + 1) vµ ( x 3t –1 ) ⋮ ( x 2 + x + 1) vËy: ( x m + x n + 1) ⋮ ( x 2 + x + 1) ( x r + x s + 1) ⋮ ( x 2 + x + 1) víi 0 ≤ r ; s ≤ 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN r = 2 vµ s =1 => m = 3k + 2 vµ n = 3t + 1 r = 1 vµ s = 2 m = 3k + 1 vµ n = 3t + 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 3 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1