Views
11 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 AF ∆ AKI ~ ∆ CAF (g.g) ⇒ = CF KF AF ⇒ AF 2 = KF. CF d) Tø gi¸c EGFK lµ h×nh thoi ⇒ KE = KF = KD+ DF = KD + BE Chu vi tam gi¸c EKC b»ng KC + CE + EK = KC + CE + KD + BE = 2BC ( Kh«ng ®æi) . Bµi 5 : BiÕn ®æi : B = n(n-1)(n+1)(n+2) + 8n(n-1)(n+1) -24n 3 +72n 2 -144n+120 Suy ra B ⋮ 24 ================================ C©u 1: ( 2 ®iÓm ) Cho biÓu thøc: 2 ⎛ 6x + 1 6x −1 ⎞ x − 36 A= ⎜ + . 2 2 ⎟ 2 ⎝ x − 6x x + 6x ⎠ 12x + 12 1) Rót gän biÓu thøc A 2) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A víi x= ®Ò 7 ( Víi x ≠ 0 ; x ≠ ± 6 ) 1 9 + 4 C©u 2: ( 1 ®iÓm ) a) Chøng minh ®¼ng thøc: x 2 +y 2 +1 ≥ x. y + x + y ( víi mäi x ;y) b)T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc sau: 5 x − 2 A = 3 2 x − x − x − 2 C©u 3: ( 4 ®iÓm ) Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD . TRªn ®−êng chÐo BD lÊy ®iÓm P , gäi M lµ ®iÓm ®èi xøng cña C qua P . a) Tø gi¸c AMDB lµ h×nh gi? b) Gäi E, F lÇn l−ît lµ h×nh chiÕu cña ®iÓm M trªn AD , AB . Chøng minh: EF // AC vµ ba ®iÓm E,F,P th¼ng hµng. c)Chøng minh r»ng tØ sè c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt MEAF kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm P. PD 9 d) Gi sö CP ⊥ DB vµ CP = 2,4 cm,; = PB 16 TÝnh c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt ABCD. C©u 4 ( 2 ®iÓm ) Cho hai bÊt ph−¬ng tr×nh: 3mx-2m > x+1 (1) m-2x < 0 (2) T×m m ®Ó hai bÊt ph−¬ng tr×nh trªn cã cïng mét tËp nghiÖm. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C©u 1 ( 2 ®iÓm ) §¸p ¸n www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 12 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1) ( 1 ®iÓm ) §K: x ≠ 0; x ≠ ± 6 ) 2 2 ⎡ 6x + 1 6x −1 ⎤ ( x + 6)( x − 6) 6x + 36x + x + 6 + 6x − 36x − x + 6 1 A = ⎢ + . ( 6) ( 6) ⎥ = = . = ⎣ x x − x x + ⎦ 12( x 2 2 + 1) x 12( x + 1) = 2 12( x + 1) 1 1 . = 2 x 12( x + 1) x 1 1 2) A= = = 9 + 4 5 x 1 9 + 4 C©u2: ( 2 ®iÓm ) 5 1) (1 ®iÓm ) x 2 +y 2 +1 ≥ x. y+x+y ⇔ x 2 +y 2 +1 - x. y-x-y ≥ 0 ⇔ 2x 2 +2y 2 +2-2xy-2x-2y≥ 0 ⇔ ( x 2 +y 2 -2xy) + ( x 2 +1-2x) +( y 2 +1-2y) ≥ 0 ⇔ (x- y) 2 + (x-1) 2 + ( y- 1) 2 ≥ 0 BÊt ®¼ng thøc lu«n lu«n ®óng. 2) (2 ®iÓm ) (1) ⇔ 3mx-x>1+2m ⇔ (3m-1)x > 1+2m. (*) + XÐt 3m-1 =0 → m=1/3. 2 (*) ⇔ 0x> 1+ ⇔ x ∈ φ . 3 + XÐt 3m -1 >0 → m> 1/3. (*) ⇔ x> 1+ 2m 3m −1 + XÐt 3m-1 < 0 ⇔ 3m m ⇔ x > m/2. Hai bÊt ph−¬ng tr×nh cã cïng tËp nghiÖm. ⇔ ⎧ 1 ⎪m > ⎧ 1 ⎧ 1 3 ⎪m > ⎪m > ⎨ ⇔ ⎨ 3 ⇔ ⎨ 3 ⎪1+ 2m m = ⎪ ⎪ ⎩ − − = ⎩( − 2)( 3m 5m 2 0 m ⎩3m −1 2 Gv: Nguyễn Văn Tú 2 m ⇔ m-2 =0 ⇔ m=2. VËy : m=2. C©u 3: (4 ®iÓm ) a)(1 ®iÓm ) Gäi O lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD. → AM //PO → tø gi¸c AMDB lµ h×nh thang. b) ( 1 ®iÓm ) Do AM// BD → gãc OBA= gãc MAE ( ®ång vÞ ) XÐt tam gi¸c c©n OAB → gãc OBA= gãc OAB + 1) = 0 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 13 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)