Views
6 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 §¸p ¸n C©u 1: a/. Ta cã: x 2 – x – 6 = x 2 – 4 – x – 2 = (x - 2)(x + 2) – (x + 2) = (x + 2)(x – 2 - 1) = (x + 2 )(x - 3) ( NÕu gii b»ng c¸ch kh¸c cho ®iÓm t−¬ng ®−¬ng ) b/. Ta cã: x = 2 lµ nghiÖm cña f(x) = x 3 – x 2 – 14x + 24 Do ®ã f(x) ⋮ x – 2, ta cã: f(x) : (x – 2) = x 2 + x – 12 VËy x 3 – x 2 – 14x + 24 = (x - 2)( x 2 + x – 12) Ta l¹i cã: x = 3 lµ nghiÖm cña x 2 + x – 12 Nªn x 2 + x – 12 = (x - 3)(x + 4) Nh− vËy: x 3 – x 2 – 14x + 24 = (x - 2)(x - 3)(x + 4) . C©u 2: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña x 2 + x + 1 (1 ®’) 1 Ta cã : x 2 2 3 3 1 2 + x + 1 = ( x + ) + ≥ VËy f(x) ®¹t GTNN khi ( x + ) = 0 Tøc x = - 1 2 4 4 2 2 C©u 3: Ta cã : n 5 – 5n 3 + 4n = n 5 – n 3 – 4n 3 + 4n = n 3 (n 2 - 1) – 4n( n 2 - 1) = n(n - 1)( n + 1)(n - 2)(n + 2) lµ tÝch cña 5 sè nguyªn liªn tiÕp trong ®ã cã Ýt nhÊt hai sè lµ béi cña 2 ( trong ®ã mét sè lµ béi cña 4, mét sè lµ béi cña 3, mét sè lµ béi cña 5). VËy tÝch cña 5 sè nguyªn liªn tiÕp chia hÕt cho 8,3,5 = 120. C©u 4: (1,5 ®’). Ta cã x,y > 0 vµ 2 2 1 1 1 1 1 1 + a + a a = = 1+ = 1+ = 1+ > 1+ = x 1+ a 1+ a 1+ a 1 1 1 1 + + y 1 1 V× a> b > 0 nªn 2 2 a < b vµ 1 < 1 . VËy x < y. a b C©u 5: 1/. XÐt khong x < -2 ,ta cã: -3x + 2 = 14 ⇔ x = - 4. 2/. -2 ≤ x < 1, ta cã : -x + 16 = 14 ⇔ x = 2. (lo¹i) 3/. 1 ≤ x < 3, ta cã : x + 4 = 14 ⇔ x = 10 (lo¹i). 4 vµ x = 16 3 . 4/. x ≥ 3 , ta cã: 3x – 2 = 14 ⇔ x = 16 3 2 2 2 a a a b b VËy ph−¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm lµ x = - C©u 6: ( 2,5 ®’) D C Dùng tam gi¸c c©n BIC nh− tam gi¸c AFB cã gãc ®¸y 15 0 . Suy ra : 0 B 2 = 60 (1) . A www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com F F F 2 H 15 0 15 0 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 I 2 B Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 26 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Ta cã △AFB = △ BIC (theo c¸ch vÏ) nªn: FB = IB (2). Tõ (1) vµ (2) suy ra : △ FIB ®Òu . §−êng th¼ng CI c¾t FB t¹i H . Ta cã: I 2 = 30 0 ( gãc ngoµi cña △ CIB ). Suy ra: H 2 = 90 0 ( v× B = 60 0 ) Tam gi¸c ®Òu FIB nªn IH lµ trung trùc cña FB hay CH lµ ®−êng trung trùc cña△ CFB . VËy △ CFB c©n t¹i C . Suy ra : CF = CB (3) MÆt kh¸c : △ DFC c©n t¹i F . Do ®ã: FD = FC (4). Tõ (3) vµ (4), suy ra: FD = FC = DC ( = BC). VËy △ DFC ®Òu. GiI b»ng ph−¬ng ph¸p kh¸c ®óng cho ®iÓm t−¬ng ®−¬ng. ============================== ®Ò 14 C©u 1 (2 ®iÓm): Víi gi¸ trÞ nµo cña a vµ b th× ®a thøc f(x) =x 4 -3x 3 +3x 2 + ax+b chia hÕt cho ®a thøc g(x) =x 2 +4-3x. C©u 2 (2 ®iÓm) Ph©n tÝch thµnh nh©n tö. (x+y+z) 3 –x 3 -y 3 -z 3 . C©u 3 (2 ®iÓm ) : a-T×m x ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt : x 2 +x+1 b-T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc : A= h(h+1) (h+2) (h+3) C©u 4(2 ®iÓm ) : Chøng minh r»ng nÕu .a 2 +b 2 +c 2 =ab+bc+ac th× a=b=c C©u 5 (2 ®iÓm ) : Trong tam gi¸c ABC lÊy ®iÓm P sao cho PAC = PBC. Tõ P dùng PM vu«ng gãc víi BC. PK vu«ng gãc víi CA. Gäi D lµ trung ®iÓm cña AB. Chøng minh : DK=DM. §¸p ¸n www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bµi 1 (2 ®iÓm) Chia f(x) cho g(x) Ta cã : x 4 -3x 2 +3x 2 +ax+b: x 2 -3x+4. = x 2 +1 d− (a-3)x + b+4 (1 ®iÓm) f(x): g(x) khi vµ chØ khi sè d− b»ng kh«ng. Tõ ®©y suy ra (1 ®iÓm ). a-3=0 => a=3 b+4=0 => b=-4 Bµi 2 (2 ®iÓm ) Ph©n tÝch thµnh nh©n tö. (x+y+2) 3 –x 3 -y 3 -z 3 =A Ta cã : (x+y+z) 3 –x 3 -y 3 -z 3 = [(x+y+z) 3 -x 3 ]-(y 3 +2 3 ). ¸p dông h»ng ®¼ng thøc 6 vµ 7. A= ( x+y+z-x) [(x+x+z) 2 + (x+y+z)x + x 2 ) – (x+z)(y 2 -y 2 +z 2 ) (1 ®iÓm) = (y+z)[x 2 +y 2 +z 2 +2xy+2xz+2yz+xy+xz+x 2 +x 2 -y 2 +yz-z 2 ]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 27 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Giáo trình toán cao cấp A1
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)