Views
9 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Ta có 30 = 2.3.5 5 4 2 n − n = n n − 1 = n − 1 n n + 1 n + 1 2 c a b c 3 a ( ) ( ) ( )( ) n – 1; n; n + 1 là ba số nguyên liên tiếp nên tích ( n − 1) n( n + 1) ⋮ 6 ta chứng minh n 5 n n( n 2 )( n 2 ) − = − 1 + 1 ⋮ 5 Lấy n chia cho 5 thì n = 5k hoặc n = 5k ± 1 hoặc n = 5k ± 2 5 1, Nếu n = 5k thì n − n⋮ 5 2 5 2, Nếu n = 5k ± 1 thì n −1⋮5 ⇒ n − n⋮ 5 2 5 3, Nếu n = 5k ± 2 thì n + 1⋮5 ⇒ n − n⋮ 5 n + 13 15 = 1+ tối giản ⇔ ( 15; n − 2) = 1 n − 2 n − 2 n ≠ 3k + 2 ⇔ n – 2 ⋮ 3 và n – 2 ⋮ ⎧ 5 ⇔ ⎨ ⎩n ≠ 3k + 5 2 2 2 2 2 2 − ( + − ) 2 2 2 2 2 ( 2ab) ( a b c ) 2 2 2 2 2 2 ( 2ab a b c )( 2ab a b c ) 4a b a b c = − + − = − − + + + − ( ) ( ) 2 2 2 ⎡ ⎤ ⎡ 2 ⎤ = c − a − b a + b − c ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ = ( a + b + c)( a + b − c)( c + a − b)( c − a + b) x 5 + x + 1 = x 5 + x 4 + x 3 – x 4 – x 3 – x 2 + x 2 x + 1 = x 3 (x 2 + x + 1) – x 2 (x 2 + x + 1) + 1(x 2 + x + 1) = (x 2 + x + 1)(x 3 – x 2 + 1) ( x + 1)( x + 2)( x + 3)( x + 4) + 1 = ( x + 1)( x + 4)( x + 2)( x + 3) + 1 2 2 ( x 5x 4)( x 5x 6) 1 2 2 ( x x ) ( x x ) 2 2 ( x 5x 5) 1 1 ( x 5x 5) = + + + + + = ⎡ 5 5 1⎤ ⎡ 5 5 1⎤ ⎣ + + − ⎦ ⎣ + + + ⎦ + 1 2 2 = + + − + = + + x 4 – 30x 2 + 31x – 30 = 0 4 2 ⇔ x + x − 30 x − x + 1 = 0 ( ) 3 2 x( x 1) 30( x x 1) 0 2 2 x( x )( x x ) ( x x ) ( x 2 x 1)( x 2 x 30) 0 ⇔ + − − + = ⇔ + 1 − + 1 − 30 − + 1 = 0 ⇔ − + + − = 2 ⎛ 2 2 ⎛ 1 ⎞ 3 ⎞ ⇔ x + x − 30 = 0 vìx − x + 1 = x − + > 0 ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ 4 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⇔ x + 6x − 5x − 30 = 0 ⎧x = −6 ⇔ ( x + 6)( x − 5) = 0 ⇔ ⎨ ⎩x = 5 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 1 1 1 1 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 82 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 S = − 6;5 b Bµi 1 (4 ®iÓm) Vậy { } 1 1 1 1 + + = 2 2 2 x + 4x + 3 x + 8x + 15 x + 12x + 35 9 1 1 1 1 ⇔ + + = 2 2 2 x + 3x + x + 3 x + 5x + 3x + 15 x + 7x + 5x + 35 9 1 1 1 1 ⇔ + + = ( x + 1)( x + 3) ( x + 3)( x + 5) ( x + 5)( x + 7) 9 ĐKXĐ: x ≠ −1; −3; −5; − 7 Phương trình trên có thể viết: 1 ⎡⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 ⎞⎤ 1 2 ⎢⎜ − ⎟ + ⎜ − ⎟ + ⎜ − ⎟ = x 1 x 3 x 3 x 5 x 5 x 7 ⎥ ⎣⎝ + + ⎠ ⎝ + + ⎠ ⎝ + + ⎠⎦ 9 1 ⎛ 1 1 ⎞ 1 6 1 ⇔ ⎜ − ⎟ = ⇔ = 2 ⎝ x + 1 x + 7 ⎠ 9 2 x + 1 x + 7 9 ( )( ) ( ) ( )( ) ⇔ x + x + = ⇔ x + x − = 2 1 7 27 8 20 0 2 2 2 ⇔ x + 8x + 16 = 36 ⇔ x + 4 = 6 ⎧x + 4 = 6 ⎧x = 2 ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ (TM ĐKXĐ) ⎩x + 4 = − 6 ⎩x = −10 Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: x = 2; x = -10 ⎛1− x ⎜ ⎝ 1− x ĐỀ SỐ 37 Cho biÓu thøc A = 2 3 a, Rót gän biÓu thøc A. 3 ⎞ 1− x − x ⎟ : ⎠ 1− x − x b, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A t¹i x c, T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A < 0. 2 + x 2 = −1 . 3 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com víi x kh¸c -1 vµ 1. Bµi 2 (3 ®iÓm) 2 2 2 2 2 2 Cho ( a−b) + ( b−c) + ( c−a) = 4 .( a + b + c −ab−ac−bc) . Chøng minh r»ng a = b = c. Bµi 3 (3 ®iÓm) Gii bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph−¬ng tr×nh. Mét ph©n sè cã tö sè bÐ h¬n mÉu sè lµ 11. NÕu bít tö sè ®i 7 ®¬n vÞ vµ t¨ng mÉu lªn 4 ®¬n vÞ th× sÏ ®−îc ph©n sè nghÞch ®o cña ph©n sè ®· cho. T×m ph©n sè ®ã. Bµi 4 (2 ®iÓm) 4 3 2 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A = a − 2a + 3a − 4a + 5. Bµi 5 (3 ®iÓm) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 83 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Giáo trình toán cao cấp A1
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)