Views
4 days ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 7 C©u 3 . (2®) T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc cã gi¸ trÞ nguyªn. 2 x − x + 1 C©u 4. Cho a,b,c lµ ®é dµi ba c¹nh cña mét tam gi¸c . Chøng minh r»ng: a 2 + b 2 + c 2 < 2 (ab + ac + bc) C©u 5 . Chøng minh r»ng trong mét tam gi¸c , träng t©m G, trùc t©m H, t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c lµ O. Th× H,G,O th¼ng hµng. C©u 1. §¸p ¸n A = 1 3 ( 1 2 - 1 5 + 1 5 - 1 8 +…….+ 1 3n + 2 - 1 3n + 5 ) = 1 3 ( 1 2 - 1 n + 1 ) = 3n + 5 6n + 10 C©u 2. Chia ®a thøc x 4 + ax + b cho x 2 – 4 ®−îc ®a thøc d− suy ra a = 0 ; b = - 16. 7 + + C©u 3. 2 − 1, − 7 x x 1 §−a c¸c ph−¬ng tr×nh vÒ d¹ng tÝch. §¸p sè x = { − 2,1,3 }. − + ∈ Z ⇔ x2 –x +1 = U (7) ={ } C©u 4. Tõ gi thiÕt ⇒ a < b + c ⇒ a 2 < ab + ac T−ng tù b 2 < ab + bc c 2 < ca + cb Céng hai vÕ bÊt ®¼ng thøc ta ®−îc (®pcm) C©u 5. trong tam gi¸c ABC H lµ trùc t©m, G lµ Träng t©m, O lµ t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c. - ChØ ra ®−îc GM AG = 1 2 , HAG = OMG - ChØ ra OM AH = 1 (B»ng c¸ch vÏ BK nhËn O lµ trung ®iÓm chøng minh CK = AH) 2 ⇒ △AHG ∼△ MOG (c.g.c) ⇒ H,G,O th¼ng hµng. ====================== ®Ò 11 3 2 3x −14x + 3x + 36 C©u 1:Cho biÓu thøc: A= 3 2 3x −19x + 33x − 9 a, T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc A x¸c ®Þnh. b, T×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc A cã gi¸ trÞ b»ng 0. c, T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 20 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 C©u 2: ( x + 16)( x + 9) .a, T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc : A= víi x>0. x .b, Gii ph−¬ng tr×nh:⎟ x+1⎟+:⎟ 2x-1⎟+2x =3 C©u3 : Cho tø gi¸c ABCD cã diÖn tÝch S. Gäi K,L,M,N lÇn l−ît lµ c¸c ®iÓm thuéc c¸c c¹nh AB,BC,CA,AD sao cho AK/ AB = BL / BC =CM/CD =DN/DA= x. .a, X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm K,L,M,N sao cho tø gi¸c MNKL cã diÖn tÝch mhá nhÊt. .b, Tø gi¸c MNKL ë c©u a lµ h×nh g×? cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× th× tø gi¸c MNKL lµ h×nh ch÷ nhËt. C©u 4: T×m d− cña phÐp chia ®a thøc x 99 + x 55 +x 11 +x+ 7 cho x 2 -1 C©u1 (3®) a.(1®) ( x − 3) Ta cã A= ( x − 3) 2 2 (3x + 4) (0,5®) (3x −1) §¸p ¸n VËy biÓu thøc A x¸c ®Þnh khi x≠3,x≠1/3(0,5®) 3x + 4 b. Ta cã A= do ®ã A=0 3x +4=0 (0,5®) 3x −1 x=-4/3 tho· m·n ®k(0,25®) VËy víi x=-4/3 th× biÓu thøc A cã gi¸ trÞ b»ng 0 (0,25®) c. (1®) 3x + 4 5 Ta cã A= = 1+ 3x −1 3x −1 5 §Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn th× phi nguyªn 3x-1 lµ −íc cña 5 3x-1≠±1,±5 3x −1 =>x=-4/3;0;2/3;2 VËy víi gi¸ trÞ nguyªn cña xlµ 0 vµ 2 th× A cã gi¸ trÞ nguyªn (1®) C©u: 2: (3®) a.(1,5®) Ta cã 2 x + 25x + 144 A= =x+ x 144 +25 (0,5®) x www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 144 144 C¸c sè d−¬ng x vµ Cã tÝch kh«ng ®æi nªn tæng nhá nhÊt khi vµ chØ khi x = x x x=12 (0,5®) VËy Min A =49 x=12(0,5®) b.(1,5®) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 21 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial