Views
4 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 ab bc ca 3 ⇒ B = + + = − − 2ab − 2bc − 2ca 2 C©u 3: . ( 1,25 ®iÓm) x· −2007 x − 2007 x − 2007 (1) ⇔ + + = 0 2006 1997 1988 ⇒ x= 2007 A C©u 4: a. ( 1,25 ®iÓm) Gäi K lµ giao ®iÓm CB víi EM; H lµ giao ®iÓm cña EF vµ BM ⇒ ∆ EMB =∆BKM ( gcg) ⇒ Gãc MFE =KMB ⇒ BH ⊥ EF E M K b. ( 1,25 ®iÓm) ∆ ADF = ∆BAE (cgc) ⇒AF ⊥ BE H T−¬ng tù: CE ⊥ BF ⇒ BM; AF; CE lµ c¸c ®−êng cao cña ∆BEF ⇒ ®pcm C©u 5: ( 1,5 ®iÓm) Ta cã: D F C P = 1 + a a b b c c ⎛ a b ⎞ ⎛ a c ⎞ ⎛ b c ⎞ + + + 1 + + + + 1 = 3 + ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ b c a c a b ⎝ b a ⎠ ⎝ c a ⎠ ⎝ c b ⎠ x y MÆt kh¸c + ≥ 2 víi mäi x, y d−¬ng. ⇒ P / 3+2+2+2 =9 y x VËy P min = 9 khi a=b=c. --------------------------------------- ®Ò 4 Bµi 1 (3®): 1) Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö: a) x 2 + 7x + 12 b) a 10 + a 5 + 1 2) Gii ph−¬ng tr×nh: Bµi 2 (2®): x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 + = + 98 96 94 92 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2x + 3x + 3 T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc P = cã gi¸ trÞ nguyªn 2x −1 Bµi 3 (4®): Cho tam gi¸c ABC ( AB > AC ) 1) KÎ ®−êng cao BM; CN cña tam gi¸c. Chøng minh r»ng: a) ∆ ABM ®ång d¹ng ∆ ACN b) gãc AMN b»ng gãc ABC 2) Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm K sao cho BK = AC. Gäi E lµ trung ®iÓm cña BC; F lµ trung ®iÓm cña AK. Chøng minh r»ng: EF song song víi tia ph©n gi¸c Ax cña gãc BAC. Bµi 4 (1®): T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: Gv: Nguyễn Văn Tú 6 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN B Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 2 x − 2x + 2007 A = , ( x kh¸c 0) 2 2007x §¸p ¸n Bµi 1 (3®): 1) a) x 2 + 7x + 12 = (x+3)(x+4) (1®) b) a 10 + a 5 + 1 = (a 10 + a 9 + a 8 ) - (a 9 + a 8 + a 7 ) + (a 7 + a 6 + a 5 ) - (a 6 + a 5 + a 4 ) + (a 5 + a 4 + a 3 ) - (a 3 + a 2 + a ) + (a 2 + a + 1 ) = (a 2 + a + 1 )( a 8 - a 7 + a 5 - a 4 + + a 3 - a+ 1 ) (1®) 2) x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 + = + 98 96 94 92 x + 2 ⇔ ( 98 + + x 4 x 6 x 8 +1) + ( + 1) = ( + 1) + ( + 1) (0,5®) 96 94 92 1 1 1 1 ⇔ ( x + 100 )( + - - ) = 0 (0,25®) 98 96 94 92 1 1 1 1 V×: + - - ≠ 0 98 96 94 92 Do ®ã : x + 100 = 0 ⇔ x = -100 VËy ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm: x = -100 (0,25®) Bµi 2 (2®): P = 2 2 2x + 3x + 3 (2x − x) + (4x − 2) + 5 5 = = x + 2 + 2x −1 2x −1 2x −1 x nguyªn do ®ã x + 2 cã gi¸ trÞ nguyªn ®Ó P cã gi¸ trÞ nguyªn th× 5 2x −1 => * 2x - 1 = 1 => x = 1 * 2x - 1 = -1 => x = 0 * 2x - 1 = 5 => x = 3 * 2x - 1 = -5 => x = -2 (0,5®) 1;0;3; − 2 th× P cã gi¸ trÞ nguyªn. VËy x = { } Khi ®ã c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña P lµ: x = 1 => P = 8 x = 0 => P = -3 x = 3 => P = 6 x = -2 => P = -1 (0,5®) Bµi 3 (4®): 1) a) chøng minh ∆ ABM ®ång d¹ng ∆ CAN (1®) + www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com (0,5®) phi nguyªn hay 2x - 1 lµ −íc nguyªn cña 5 (0,5®) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 7 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH