Views
8 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 c. x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña H ®Ó tam gi¸c EHF cã diÖn tÝch lín nhÊt? Bµi 5 (1®) Cho c¸c sè d−¬ng a, b, c cã tÝch b»ng 1 CMR: (a + 1) (b + 1)(c + 1) ≥ 8 §¸p ¸n Bµi 1 (2,5®) sau khi biÕn ®æi ta ®−îc; − 6 x + 2 A = × 0,5® ( x − 2 )( x + 2 ) 6 a. TX§ = { ∀x : x ≠ ± 2; x ≠ 0} 0,25® −1 1 Rót gän: A = = 0,25® x − 2 2 − x b. §Ó A = 2 ⇒ x =1, 5 (tho· m·n ®iÒu kiÖn cña x) 0,5® 1 c. §Ó A < 0 th× < 0 ⇒ 2 − x < 0 ⇒ x > 2 (Tho· m·n ®k cña x) 0,5® 2 − x d. §Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn th× (2 - x) phi lµ −íc cña 2. Mµ ¦ (2) = { − 1; −2;1;2 } suy ra x = 0; x = 1; x = 3; x= 4. Nh−ng x = 0 kh«ng tho· m·n §K cña x 0,25® VËy x = 1; x =3.; x=4 0,25® Bµi 2 (2,5®) 4 3 x + x + x + 1 a. P = 1® 4 3 2 x − x + 2x − x + 1 Tö: x 4 + x 3 + x + 1 = (x+1) 2 (x 2 - x + 1) 0,25® MÉu: x 4 - x 3 + 2x 2 -x +1 = (x 2 + 1)(x 2 -x + 1) 0,25® Nªn mÉu sè (x 2 + 1)(x 2 -x + 1) kh¸c 0. Do ®ã kh«ng cÇn ®iÒu kiÖn cña x 0,25® VËy P = 2 2 ( x + 1) ( x − x + 1) 2 2 ( x + 1) ( x − x + 1) ( ) ( x + 1) = x 2 2 + 1` mäi x 0,25® Nªn P ≥ 0 ∀x 1 1 1 1 b. Gii PT: + + + 2 2 2 x + 5x + 6 x + 7x + 12 x + 9x + 20 x + 11x + 3 x 2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3) x 2 + 7x + 12 = (x + 4)(x + 3) x 2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5) x 2 + 11x + 30 = (x + 5)(x + 6) 1 1 1 1 Trong ®ã = = − 5 6 ( 2)( 3) ( 2) ( 3) ... 2 x + x + x + x + x + x + TX§ = { ∀x ; x ≠ −2; −3; −4; −5; −6} ph−¬ng tr×nh trë thµnh: 2 = www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com v× tö = ( x + 1) 2 ≥ 0∀x vµ mÉu x 2 + 1 >0 víi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 8 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 36 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 − + − + − + − = x + 2 x + 3 x + 3 x + 4 x + 4 x + 5 x + 5 x + 6 8 1 1 1 = − = x + 2 x + 6 8 = 8( x + 6 − x − 2) = ( x + 2)( x + 6) ⇔ = + + 2 32 x 8x 12 2 ⇒ x + x − = ⇒ x = x = − 8 20 0 2; 10 VËy PT ®· cho cã nghiÖm x =2; x = -10 Bµi 3 (1®) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc 27 −12x A = 2 x + 9 ( ) ( ) 2 2 2 27 −12x x − 12x + 36 − x + 9 x − 6 A = = = −1 ≥ −1 2 2 2 x + 9 x + 9 x + 9 A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ -1 ⇔ ( x − 6) 2 = 0 hay x = A = ( 4x 2 + 36) − ( 4x 2 + 12x + 9) ( 2x + 3) 2 27 −12x = = 4 − ≤ 4. A ®¹t GTLN lµ 4 2 2 2 x + 9 x + 9 x + 9 ( 2x + 3) 2 = 0 ⇒ x = − 3 2 Bµi 4 (3®) a.(0,75®) do E ®«ie xøng víi H qua AB nªn AB lµ ®−êng trung trùc cña ®oanh th¼ng EH vËy gãc EAH = gãcIAH (1) gãc FAD = gãcDAH (2) céng (1) vµ (2) ta cã : gãc EAH + gãc FAD = gãcDAH + gãcIAH = 90 0 theo gi thuyÕt hay gãcEAI + gßcAD + BAC = 90 0 + 90 0 = 180 0 . Do ®ã 3 ®iÓm E, A, F th¼ng hµng b. Tam gi¸c ABC vu«ng ë A nªn gãcABC + ACB = 90 0 (hai gãc nhän tam gi¸c vu«ng) Mµ gãcEBA = gãcABH (tÝnh chÊt ®èi xøng) gãcCA = gãcHCA (tÝnh chÊt ®èi xøng) suy ra gãc EBA + gãc FCA = 90 0 haygãc EBA + gãc FCA + gãc ABC + gãc ACB = 180 0 suy ra gãc EBC + gãc FBC = 180 0 (hai gãc trong cïng phÝa bï nhau) do ®ã BE song song CF. Vậy tø gi¸c BEFC lµ h×nh thang 0,75® Muèn BEFC lµ h×nh thang vu«ng th× phi cã gãc AHC = 90 0 ⌢ ⌢ 0 ( E = F = 90 ) vËy H phi lµ ch©n ®−êng cao thuéc c¹nh huyÒn cña tam gi¸c ABC Muèn BEFC lµ h×nh b×nh hµnh th× BE = CF suy ra BM = HC. VËy H phi lµ trung ®iÓm cña BC………….. 0,25® DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 37 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Giáo trình toán cao cấp A1
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007