Views
4 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 TH 1 : nÕu xx=-31/2(lo¹i )(0,25®) TH 3 : NÕu x≥1/2ta cã x+1+2x-1+2x=3=> x=3/5 KK 1 /BB 1 = AK/AB S ANK /S ABD = AN.KK 1 /AD.BB 1 = AN.AK/AD.AB= x(1-x)=> S 1 =x(1-x) S ABD (0,5®) T−¬ng tù S 2 = x(1-x) S DBC => S 1, +S 2 = x(1-x)( S ABD + S DBC )= x(1-x)S (0,25®) T−¬ng tù S 3 +S 4 = x(1-x)S S 1, +S 2 + S 3 + S 4 = x(1-x)2S (0,25®) S MNKL =S-( S 1, +S 2 + S 3 + S 4 )= 2S x 2 -2Sx+S=2S(x-1/2) 2 +1/2S≥1/2S(0,25®) VËy S MNKL ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt b»ng 1/2S khi x=1/2 khi ®ã M,N,K,L lÇn l−ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh CD,DA,AB,BC (0,25®) b.(1,5®) • tø gi¸c MNKL ë c©u a lµ h×nh b×nh hµnh (1®) • tø gi¸c MNKL ë c©u a lµ h×nh ch÷ nhËt khi BD⊥AC (0,5®) C©u 4: (1®) Gäi Q (x) lµ th−¬ng cña phÐp chia x 99 +x 55 +x 11 +x+7 cho x 2 -1 ta cã x 99 +x 55 +x 11 +x+7=( x-1 )( x+1 ).Q (x) +ax+b(*) trong ®ã ax+b lµ d− cña phÐp chia trªn Víi x=1 th×(*)=> 11=a+b Víi x=-1 th×(*)=> 3=-a+b=> a=4,b=7 VËy d− cña phÐp chia x 99 +x 55 +x 11 +x+7 cho x 2 -1 lµ 4x+7 ========================== DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bµi 1: (3®) Cho ph©n thøc : M = x 5 − 2x Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 4 ®Ò 12 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 3 2 + 2x − 4x + 3x + 6 2 x + 2x − 8 22 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial K Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 a) T×m tËp x¸c ®Þnh cña M b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó M = 0 c) Rót gän M Bµi 2: (2®) a) T×m 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp biÕt r»ng nÕu céng ba tÝch cña hai trong ba sè Êy ta ®−îc 242. b) T×m sè nguyªn n ®Ó gi¸ trÞ cña biÓu thøc A chia hÕt cho gi¸ trÞ cña biÓu thøc B. A = n 3 + 2n 2 - 3n + 2 ; B = n 2 -n Bµi 3: (2®) a) Cho 3 sè x,y,z Tho· m·n x.y.z = 1. TÝnh biÓu thøc 1 1 1 M = + + 1+ x + xy 1+ y + yz 1+ z + zx b) Cho a,b,c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c 1 1 1 1 1 1 Chøng minh r»ng: + + ≥ + + a + b − c b + c − a c + a − b a b c Bµi 4: (3®) Cho tam gi¸c ABC, ba ®−êng ph©n gi¸c AN, BM, CP c¾t nhau t¹i O. Ba c¹nh AB, BC, CA tØ lÖ víi 4,7,5 a) TÝnh NC biÕt BC = 18 cm b) TÝnh AC biÕt MC - MA = 3cm AP BN CM c) Chøng minh . . = 1 PB NC MA §¸p ¸n Bµi 1: a) x 2 +2x-8 = (x-2)(x+4) ≠ 0 ⇔ x ≠ 2 vµ x ≠ - 4 (0,5®) TX§ ={ x / x ∈Q; x ≠ 2; x ≠ −4} 0,2® b) x 5 - 2x 4 +2x 3 - 4x 2 - 3x+ 6 = (x-2)(x 2 + 3)x-1)(x+1) 1,0® = 0 khi x=2; x= ± 1. 0,2® §Ó M= 0 Th× x 5 -2x 4 + 2x 3 -4x 2 -3x+6 = 0 x 2 + 2x- 8 ≠ 0 0,5® VËy ®Ó M = 0 th× x = ± 1. 0,3® c) M = 2 2 ( x − 2)( x + 3)( x + 1) ( x = ( x − 2)( x + 4) 2 + 3)( x x + 4 2 −1) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,3® Bµi 2: a) Gäi x-1, x, x+1 lµ 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp Ta cã: x(x-1) + x(x+1) + (x-1)(x+1) = 242 (0,2®) Rót gän ®−îc x 2 = 81 0,5® Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 23 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)