Views
9 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Muèn BEFC lµ h×nh ch÷ nhËt th× BEFC phi cã mét gãc vu«ng suy ra ⌢ ⌢ 0 ( B = C = 45 ) ®iÒu nµy kh«ng xy ra v× tam gi¸c ABC kh«ng phaØ lµ tam gi¸c vu«ng c©n…..0,25® c.lÊy H bÊt kú thuéc BC gÇn B h¬n ta cã: S∆ EHF = 2S▱ AIDH dùng h×nh ch÷ nhËt HPQD b»ng AIHD vËy S tam gi¸c EHF = S tø gi¸c IPQ . Ta cã tam gi¸c HBI = tam gi¸c HMB (g.c.g) suy ra S HBIS = S HMB ⇒ S EHF = S▱ ABMQ < S ABC ∆ ∆ ∆ ∆ víi H gÇn C h¬n ta còng cã:S tø gi¸c ABMQ < S tam gi¸c ABC khi H di chuyÓn trªn BC ta lu«n cã S EHF ≤ S ABC . T¹i vÞ trÝ h lµ trung ®iÓm cña BC th× ta cã S EHF = S ABC . Do ®ã khi H lµ trung ®iÓm cña BC th× S EHF lµ lín nhÊt. Bµi 5 (1®) Cho c¸c sè d−¬ng a, b, c cã tÝch b»ng 1 Chøng minh: (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8 Do a, b, c lµ c¸c sè d−¬ng nªn ta cã; (a – 1) 2 2 2 2 ( ) 2 ≥ 0∀ a > 0 ⇒ a + 1 ≥ 2a ⇒ a + 2a + 1⇒ a + 1 ≥ 4a (1) …………0,25® T−¬ng tù (b + 1) 2 ≥4b (2)………………0,25® (c + 1) 2 ≥ 4c (3) …………0,25® Nh©n tõng vÕ cña (1), (2), (3) ta cã: (b + 1) 2 (a – 1) 2 (c + 1) 2 ≥64abc (v× abc = 1) ((b + 1)(a – 1)(c + 1)) 2 ≥ 64 (b + 1)(a – 1)(c + 1) ≥ 8…..0,25® ======================================= ®Ò 20 C©u I :(3®) a) Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö: A = x 3 +8x 2 + 19x +12 . B = x 3 +6x 2 +11x +6 . b) Rót gän ph©n thøc : 3 2 A x + 8x + 19x + 12 = . 3 2 B x + 6x + 11x + 6 C©u II : (3®) . 1 ) Cho ph−¬ng tr×nh Èn x. x + a x − 2 + = 2. x + 2 x − a a) Gii ph−¬ng tr×nh víi a = 4. b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña a sao cho ph−¬ng tr×nh nhËn x = -1 lµm nghiÖm. 2 ) Gii bÊt ph−¬ng tr×nh sau : 2x 2 + 10x +19 > 0. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 38 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 C©u III (3®): Trong h×nh thoi ABCD ng−êi ta lÊy c¸c ®iÓm P vµ Q theo thø tù trªn AB vµ CD sao cho AP = 1/ 3 AB vµ CQ = 1/ 3 CD. Gäi I lµ giao ®iÓm cña PQ vµ AD , K lµ giao ®iÓm cña DP vµ BI , O lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD. a) Chøng minh AD = AI , cho biÕt nhËn xÐt vÒ tam gi¸c BID vµ vÞ trÝ cña K trªn IB. b) Cho Bvµ D cè ®Þnh t×m quü tÝch cña A vµ I. C©u IV : (1®) .T×m nghiÖm nguyªn d−¬ng cña ph−¬ng tr×nh sau : yx 2 +yx +y =1. §¸p ¸n Bµi I : 1) A = (x+1) ( x+3) (x +4) (1®) B = (x +1 ) ( x+ 2) ( x + 3) (1®) A ( x + 1)( x + 3)( x + 4) x + 4 2) = = B ( x + 1)( x + 2)( x + 3) x + 2 (1®) ( x + a) ( x − 2) Bµi II :1) . Ph−¬ng tr×nh + = 2 ( x + 2) ( x − a) §iÒu kiÖn: x ≠ -2 vµ x ≠ a. (1) ⇔ x 2 – a 2 + x 2 – 4 = 2x 2 + 2(2- a)x – 4a ⇔ – a 2 - 4 + 4a = 2(2- a)x ⇔ - (a - 2) 2 = 2(a - 2)x (*) a) víi a =4 thay vµo (*) ta cã : 4 =4x ⇒ x=1 (1®) b) . Thay x= -1 vµo (*) ta ®−îc. (a – 2 ) 2 + (a - 2)= 0 ⇔ (a - 2) (a – 2 + 2) = 0 a = 2 ⇒ a = 0 (1®) 2) . Gii bÊt ph−¬ng tr×nh : 2x 2 + 10x + 19 > 0 (1) BiÕn dæi vÕ tr¸i ta ®−îc. 2x 2 + 10x + 19 = 2x 2 + 8x +8 + 2x +4 +7 =2(x 2 + 4x +4) + 2(x +2) + 7 = 2(x + 2) 2 +2(x + 2) + 7 = (x + 3) 2 + (x + 2) 2 + 6 lu«n lín h¬n 0 víi mäi x Nªn bÊt ph−¬ng tr×nh (1) NghiÖm ®óng víi ∀ x . (1®) Bµi III . AP // DQ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (1) 1 XÐt tam gi¸c IDQ cã . AP = DQ 2 Theo ®Þnh lý Ta LÐt trong tam gi¸c ta cã : (0,75® ) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 39 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)