Views
3 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Suy ra ; (12x -1)(12x -2)(12x – 3)(12x – 4) = 11 . 10 . 9 . 8 (1) Vµ (12x -1)(12x -2)(12x – 3)(12x – 4) = (-11) . (-10) . (-9) .(-8) (2) Tõ ph−¬ng tr×nh (1) ⇒ 12x -1 = 11 ⇔ x = 1 ( tho m·n) − 7 Tõ ph−¬ng tr×nh (2) ⇒ 12x -1 = - 8 ⇔ x= 12 VËy x=1 tho m·n ph−¬ng tr×nh. b, Ta cã x − 6 < 3 ⇔ -3 < x – 6 < 3 ⇔ 3< x < 9 suy ra x∉ Z. VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh lµ: S = { x ∈ R/ 3 < x < 9}. Bµi 4 : 3 §iÓm Ta cã A chung ; AIC = ABI ( cÆp gãc ®ång vÞ) ∆ IAC ~ ∆ BAO (gg). Suy ra: T−¬ng tù: AC IC AC AO = ⇒ = (1) AO BO IC BO ∆ BID ~ ∆ BAO (gg) OA OB OA ID Suy ra: = ⇒ = (2) ID BD OB BD AC ID Tõ (1) vµ(2) Suy ra: = IC BD Hay AC. BD = IC . ID = a 2 b, Nh©n (1) víi (2) ta cã: Suy ra: AC.BD = a 2 kh«ng ®æi. AC ID OA OA . = . IC BD OB OB 2 AC OA mµ IC = ID ( theo gi thiÕt) suy ra: = 2 BD OB C, Theo c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c vu«ng ta cã; S AOB = 2 1 OA.OB mµ SAOB = Suy ra: OA.OB = a 3 8 2 Suy ra: (a + CA) ( a+DB ) = 8 2 a 3 ( gi thiÕt) ⇒ OA . OB = 16a 2 3 Mµ CA . DB = a 2 ( theo c©u a) ⇒ a(CA +DB) = 2 16a − 2a ⇒ CA + DB + 3 a Gii hÖ pt 2 10a = 3 2 16a 2 3 ⇒ a 2 + a( CA + DB ) + CA . DB = . VËy: 16a 2 3 2 ⎧ CA.DB = a ⎪ ⎨ 10a ⎪CA + DB = ⎩ 3 ⇒ CA = 3 a vµ DB = 3a www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 - 2a 2 16a 2 3 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 16 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 HoÆc CA = 3a vµ DB = 3 a www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bµi 1( 2 ®iÓm). Cho biÓu thøc : ==================== ®Ò 9 1.Rót gän P. 2.T×m c¸c cÆp sè (x;y) ∈ Z sao cho gi¸ trÞ cña P = 3. Bµi 2(2 ®iÓm). Gii ph−¬ng tr×nh: x y x y P = − − 2 2 2 2 ( x + y)( 1− y) ( x + y)( 1+ x) ( x + 1)( 1− y) 1 1 1 1 1 + + + = 2 2 2 2 x − 5x + 6 x − 7x + 12 x − 9x + 20 x − 11x + 30 8 Bµi 3( 2 ®iÓm). T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÎu thøc: 2x + 1 M = x 2 + 2 Bµi 4 (3 ®iÓm). Cho h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh b»ng a. Gäi E; F lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB, BC. M lµ giao ®iÓm cña CE vµ DF. 1.Chøng minh CE vu«ng gãc víi DF. 2.Chøng minh ∆ MAD c©n. 3.TÝnh diÖn tÝch ∆ MDC theo a. Bµi 5(1 ®iÓm). Cho c¸c sè a; b; c tho m·n : a + b + c = 3 2 . Chøng minh r»ng : a 2 + b 2 + c 2 ≥ 3 4 . 1. §¸p ¸n Bµi 1. (2 ®iÓm - mçi c©u 1 ®iÓm) MTC : ( x + y)( x + 1)( 1− y) ( 1+ ) − ( 1− ) − ( + ) ( + )( 1+ )( 1− )( − + ) ( x + y)( 1+ x)( 1− y) ( x + y)( 1+ x)( 1− y) 2 2 2 2 x x y y x y x y x y x y x y xy P = = P = x − y + xy .Víi x ≠ −1; x ≠ −y; y ≠ 1 th× gi¸ trÞ biÓu thøc ®−îc x¸c ®Þnh. 2. §Ó P =3 ⇔ x − y + xy = 3 ⇔ x − y + xy − 1 = 2 ( x )( y ) ⇔ − 1 + 1 = 2 C¸c −íc nguyªn cña 2 lµ : ± 1; ± 2. Suy ra: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎧x − 1 = − 1 ⎧x = 0 ⎨ ⇔ ⎨ ⎩y + 1 = − 2 ⎩y = −3 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎧x − 1 = 1 ⎧x = 2 ⎨ ⇔ ⎨ ⎩y + 1 = 2 ⎩y = 1 (lo¹i). Gv: Nguyễn Văn Tú 17 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial