Views
1 week ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Suy ra ; (12x -1)(12x -2)(12x – 3)(12x – 4) = 11 . 10 . 9 . 8 (1) Vµ (12x -1)(12x -2)(12x – 3)(12x – 4) = (-11) . (-10) . (-9) .(-8) (2) Tõ ph−¬ng tr×nh (1) ⇒ 12x -1 = 11 ⇔ x = 1 ( tho m·n) − 7 Tõ ph−¬ng tr×nh (2) ⇒ 12x -1 = - 8 ⇔ x= 12 VËy x=1 tho m·n ph−¬ng tr×nh. b, Ta cã x − 6 < 3 ⇔ -3 < x – 6 < 3 ⇔ 3< x < 9 suy ra x∉ Z. VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh lµ: S = { x ∈ R/ 3 < x < 9}. Bµi 4 : 3 §iÓm Ta cã A chung ; AIC = ABI ( cÆp gãc ®ång vÞ) ∆ IAC ~ ∆ BAO (gg). Suy ra: T−¬ng tù: AC IC AC AO = ⇒ = (1) AO BO IC BO ∆ BID ~ ∆ BAO (gg) OA OB OA ID Suy ra: = ⇒ = (2) ID BD OB BD AC ID Tõ (1) vµ(2) Suy ra: = IC BD Hay AC. BD = IC . ID = a 2 b, Nh©n (1) víi (2) ta cã: Suy ra: AC.BD = a 2 kh«ng ®æi. AC ID OA OA . = . IC BD OB OB 2 AC OA mµ IC = ID ( theo gi thiÕt) suy ra: = 2 BD OB C, Theo c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c vu«ng ta cã; S AOB = 2 1 OA.OB mµ SAOB = Suy ra: OA.OB = a 3 8 2 Suy ra: (a + CA) ( a+DB ) = 8 2 a 3 ( gi thiÕt) ⇒ OA . OB = 16a 2 3 Mµ CA . DB = a 2 ( theo c©u a) ⇒ a(CA +DB) = 2 16a − 2a ⇒ CA + DB + 3 a Gii hÖ pt 2 10a = 3 2 16a 2 3 ⇒ a 2 + a( CA + DB ) + CA . DB = . VËy: 16a 2 3 2 ⎧ CA.DB = a ⎪ ⎨ 10a ⎪CA + DB = ⎩ 3 ⇒ CA = 3 a vµ DB = 3a www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 - 2a 2 16a 2 3 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 16 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 HoÆc CA = 3a vµ DB = 3 a www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bµi 1( 2 ®iÓm). Cho biÓu thøc : ==================== ®Ò 9 1.Rót gän P. 2.T×m c¸c cÆp sè (x;y) ∈ Z sao cho gi¸ trÞ cña P = 3. Bµi 2(2 ®iÓm). Gii ph−¬ng tr×nh: x y x y P = − − 2 2 2 2 ( x + y)( 1− y) ( x + y)( 1+ x) ( x + 1)( 1− y) 1 1 1 1 1 + + + = 2 2 2 2 x − 5x + 6 x − 7x + 12 x − 9x + 20 x − 11x + 30 8 Bµi 3( 2 ®iÓm). T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÎu thøc: 2x + 1 M = x 2 + 2 Bµi 4 (3 ®iÓm). Cho h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh b»ng a. Gäi E; F lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB, BC. M lµ giao ®iÓm cña CE vµ DF. 1.Chøng minh CE vu«ng gãc víi DF. 2.Chøng minh ∆ MAD c©n. 3.TÝnh diÖn tÝch ∆ MDC theo a. Bµi 5(1 ®iÓm). Cho c¸c sè a; b; c tho m·n : a + b + c = 3 2 . Chøng minh r»ng : a 2 + b 2 + c 2 ≥ 3 4 . 1. §¸p ¸n Bµi 1. (2 ®iÓm - mçi c©u 1 ®iÓm) MTC : ( x + y)( x + 1)( 1− y) ( 1+ ) − ( 1− ) − ( + ) ( + )( 1+ )( 1− )( − + ) ( x + y)( 1+ x)( 1− y) ( x + y)( 1+ x)( 1− y) 2 2 2 2 x x y y x y x y x y x y x y xy P = = P = x − y + xy .Víi x ≠ −1; x ≠ −y; y ≠ 1 th× gi¸ trÞ biÓu thøc ®−îc x¸c ®Þnh. 2. §Ó P =3 ⇔ x − y + xy = 3 ⇔ x − y + xy − 1 = 2 ( x )( y ) ⇔ − 1 + 1 = 2 C¸c −íc nguyªn cña 2 lµ : ± 1; ± 2. Suy ra: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎧x − 1 = − 1 ⎧x = 0 ⎨ ⇔ ⎨ ⎩y + 1 = − 2 ⎩y = −3 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎧x − 1 = 1 ⎧x = 2 ⎨ ⇔ ⎨ ⎩y + 1 = 2 ⎩y = 1 (lo¹i). Gv: Nguyễn Văn Tú 17 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH