Views
9 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 = (y+z) (3x 2 +3xy+3xz+3yz). = 3(y+z) [x(x+y)+z((x+y)] = 3(x+y) (y+z) ) (x+z) (1 ®iÓm). Bµi 3 : (2 ®iÓm ). a-T×m x ®Ó biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt : x 2 +x+1 Ta cã : x 2 +x+1 = (x+ 2 1 ) 2 + 4 3 ≥ 4 3 Gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 4 3 khi (x+ 2 1 )2 =0 Tøc x = - 2 1 Gv: Nguyễn Văn Tú (1 ®iÓm). b-T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc. A= h(h+1) (h+2) (h+3) (1 ®iÓm). Ta cã : A= h(h+1) (h+2) (h+3) = h(h+3) (h+2) (h+1) = (h 2 +3h) (h 2 +3h+2) §Æt : 3h+h 2 =x A= x(x+2) = x 2 +2x = x 2 +2x+1-1 = (x+1) 2 -1 ≥ -1 Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña A lµ -1. Bµi 4 (2 ®iÓm ) Chøng minh. Theo gi thiÕt : a 2 +b 2 +c 2 = ab+ac+bc. Ta cã : a 2 +b 2 +c 2 – ab-ac-bc = 0 Suy ra : (a 2 -2ab+b 2 ) + (b 2 -2ab+c 2 ) + (a 2 -2ac+c 2 )=0 (1 ®iÓm). (a-b) 2 + (b-c) 2 + (a-c) 2 = 0 §iÒu nµy xy ra khi vµ chØ khi. a-b = b-c = a-c = 0 Tøc lµ : a=b=c (1 ®iÓm). Bµi 5 (2 ®iÓm) C Gäi E lµ trung ®iÓm cña AP F lµ trung ®iÓm cña BP K M Ta cã : KE= 2 1 AP = EP FM = 2 1 BP =FP E F P A D B Tø gi¸c DEPF lµ h×nh b×nh hµnh v× DE//BP, DF//AP Do ®ã : ED=FM ; EK =EP=DF Tõ c¸c tam gi¸c vu«ng APK; BPM ta suy ra. KEP =2KAP ; MEP = 2MBP DEPF lµ h×nh b×nh hµnh nªn DEP= DFP Theo gi thiÕt KAD = MBP nªn KEP = MFP VËy DEK = DPM suy ra ∆ DEK= ∆ MFO (c.g.c) Do ®ã : DK=OM www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 28 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 ========================== ®Ò 15 C©u 1: (2®) T×m hai sè biÕt a. HiÖu c¸c b×nh ph−¬ng cña 2 sè tù nhiªn ch½n liªn tiÕp b»ng 36 b. HiÖu c¸c b×nh ph−¬ng cña 2 sè tù nhiªn lÎ liªn tiÕp b»ng 40 C©u 2: (1,5®) Sè nµo lín h¬n: Gv: Nguyễn Văn Tú 2 2 5 ⎛ 2006 − 2005 ⎞ 2006 − 2005 ⎜ ⎟ hay 2 2 ⎝ 2006 + 2005 ⎠ 2006 + 2005 C©u 3: (1,5 ®) Gii ph−¬ng tr×nh x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + + + + + 6 = 0 1000 999 998 997 996 995 C©u 4: (1®) Gii bÊt ph−¬ng tr×nh ax –b> bx+a C©u 5: (2,5®) Cho h×nh thang ABCD cã ®¸y lín CD. Qua A vÏ ®−êng th¼ng AK song song víi BC. Qua B vÏ ®−êng th¼ng BI song song víi AD. BI c¾t AC ë F, AK c¾t BD ë E. Chøng minh r»ng: a. EF song song víi AB b. AB 2 = CD.EF C©u 6: (1,5®) Cho h×nh thang ABCD (AD//BC) cã hai ®−êng chÐo, c¾t nhau ë O . TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABO biÕt diÖn tÝch tam gi¸c BOC lµ 169 cm 2 vµ diÖn tÝch tam gi¸c AOD lµ 196 cm 2 . §¸p ¸n C©u 1: a. Gäi 2 sè ch½n liªn tiÕp lµ x vµ x+2 (x ch½n). Ta cã: (x+2) 2 -x 2 =36 => x = 8. VËy 2 sè cÇn t×m lµ 8 vµ 10. b. Gäi 2 sè lÎ liªn tiÕp lµ x vµ x+2 (xlÎ) Ta cã (x+2) 2 –x 2 = 40 => x = 9 VËy 2 sè cÇn t×m lµ 9 vµ 11. C©u 2: Theo tÝnh chÊt cña ph©n thøc ta cã: ⎛ 2006 − 2005 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2006 + 2005 ⎠ 2006 2 2006 − 2005 2006 − 2005 = . < 2006 + 2005 2006 + 2005 − 2005 2006 − 2005 2 2 2 2 = < 2 2 2 2 2006 + 2.2006.2005 + 2005 2006 + 2005 C©u 3: Ph−¬ng tr×nh ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi: 2 2006 − 2005 (2006 + 2005) x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 + 6 + 1+ + 1+ + + 1+ + 1+ x + 1 = 0 1000 999 998 997 996 995 x + 1001 x + 1001 x + 1001 x + 1001 x + 1001 x + 1001 ⇔ + + + + + = 0 1000 999 998 997 996 995 1 1 1 1 1 1 ⇔ ( x + 1001)( + + + + + ) = 0 1000 999 998 997 996 995 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 2 2 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 29 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Giáo trình toán cao cấp A1
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)