Views
7 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 AB AM b) Tõ c©u a suy ra: = AC AN ⇒ ∆ AMN ®ång d¹ng ∆ ABC ⇒ ∠ AMN = ∠ ABC ( hai gãc t−¬ng øng) (1,25®) 2) KÎ Cy // AB c¾t tia Ax t¹i H (0,25®) ∠ BAH = ∠ CHA ( so le trong, AB // CH) mµ ∠ CAH = ∠ BAH ( do Ax lµ tia ph©n gi¸c) (0,5®) Suy ra: ∠ CHA = ∠ CAH nªn ∆ CAH c©n t¹i C do ®ã : CH = CA => CH = BK vµ CH // BK (0,5®) BK = CA VËy tø gi¸c KCHB lµ h×nh b×nh hµnh suy ra: E lµ trung ®iÓm KH Do F lµ trung ®iÓm cña AK nªn EF lµ ®−êng trung b×nh cña tam gi¸c KHA. Do ®ã EF // AH hay EF // Ax ( ®fcm) (0,5®) Bµi 4 (1®): 2 2007x − 2x.2007 + 2007 A = 2 2007x 2 x − 2x.2007 + 2007 2007x 2 = 2 2 ( x − 2007) 2006 2006 = + ≥ 2 2007x 2007 2007 2006 A min = khi x - 2007 = 0 hay x = 2007 (0,5®) 2007 ------------------------------------ ®Ò 5 2 2006x 2007x 2 + 2 2 ⎛ x 6 1 ⎞ ⎛ 10 − x C©u 1 ( 3 ®iÓm ) . Cho biÓu thøc A = ⎜ + + ⎟ : ⎜ x − 2 + 3 ⎝ x − 4x 6 − 3x x + 2 ⎠ ⎝ x + 2 a, T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó A x¸c ®Þnh . b, Rót gän biÓu thøc A . c, T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > O www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2 x − 4x + 1 x − 5x + 1 C©u 2 ( 1,5 ®iÓm ) .Gii ph¬ng tr×nh sau : + 2 = − x + 1 2x + 1 C©u 3 ( 3,5 ®iÓm): Cho h×nh vu«ng ABCD. Qua A kÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau lÇn lît c¾t BC tai P vµ R, c¾t CD t¹i Q vµ S. 1, Chøng minh ∆ AQR vµ ∆ APS lµ c¸c tam gi¸c c©n. 2, QR c¾t PS t¹i H; M, N lµ trung ®iÓm cña QR vµ PS . Chøng minh tø gi¸c AMHN lµ h×nh ch÷ nhËt. 3, Chøng minh P lµ trùc t©m ∆ SQR. 4, MN lµ trung trùc cña AC. 5, Chøng minh bèn ®iÓm M, B, N, D th¼ng hµng. C©u 4 ( 1 ®iÓm): DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 ⎟ ⎞ ⎠ Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 8 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 2x 3 3 Cho biÓu thøc A = 2 + x + 2x + 1 C©u 5 ( 1 ®iÓm) . T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A nhËn gi¸ trÞ nguyªn 3 3 3 3 3 a, Chøng minh r»ng x + y + z = ( x + y) − 3xy. ( x + y) + z 1 1 1 b, Cho + + = 0. x C©u 1 a, x # 2 , x # -2 , x # 0 b , A = = = y ⎛ ⎜ ⎝ x 2 x − z yz x xz y xy z TÝnh A = + + 2 2 2 x 2 1 ⎞ 6 + + ⎟ : − 4 2 − x x + 2 ⎠ x + 2 2( x + 2) + x − 2 6 : ( x − 2)( x + 2) x + 2 − 6 c, §Ó A > 0 th× > 0 C©u 2 . §KX§ : x + 2 . = §¸p ¸n ( x − 2)( x + 2) 6 2 − x 1 ⇔ 2 − x > 0 ⇔ x < 2 2 − x 1 x ≠ −1; x ≠ − 2 2 2 x − 4x + 1 x − 5x + 1 x PT ⇔ + 1+ + 1 = 0 ⇔ x + 1 2x + 1 ⇔ 1 2 − 3x + 2 x + x + 1 2 − 3x + 2 = 0 2x + 1 2 ⎛ 1 1 ⎞ 2 ( x − 3x + 2) ⎜ + ⎟ = 0 ⇔ ( x − 3x + 2)( 3x + 2) = 0 ⇔ ( x −1)( x − 2)( 3x + 2) = 0 ⎝ x + 1 2x + 1⎠ ⇔ x =1 ; x = 2 ; x = - 2/ 3 C 3 gi¸ trÞ trªn ®Òu tháa m·n §KX§ . ⎧ 2⎫ VËy PT ®· cho cã tËp nghiÖm S = ⎨1 ;2;− ⎬ ⎩ 3 ⎭ C©u 3: 1, ∆ ADQ = ∆ ABR v× chóng lµ hai tam gi¸c vu«ng (®Ó ý gãc cã c¹nh vu«ng gãc) vµ DA=BD ( c¹nh h×nh vu«ng). Suy ra AQ=AR, nªn ∆ AQR lµ tam gi¸c vu«ng c©n. Chøng minh tîng tù ta cã: ∆ ARP= ∆ ADS do ®ã AP = AS vµ ∆ APS lµ tam gi¸c c©n t¹i A. 2, AM vµ AN lµ ®êng trung tuyÕn cña tam gi¸c vu«ng c©n AQR vµ APS nªn AN ⊥ SP vµ AM ⊥ RQ. MÆt kh¸c : ∠ PAN = ∠PAM = 45 0 nªn gãc DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MAN vu«ng. VËy tø gi¸c AHMN cã ba gãc vu«ng, nªn nã lµ h×nh ch÷ nhËt. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 9 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)