Views
9 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 3, Theo gi thiÕt: QA ⊥ RS, RC ⊥ SQ nªn QA vµ RC lµ hai ®êng cao cña ∆ SQR. VËy P lµ trùc t©m cña ∆ SQR. 4, Trong tam gi¸c vu«ng c©n AQR th× MA lµ trung ®iÓm nªn AM = 2 1 QR. Trong tam gi¸c vu«ng RCQ th× CM lµ trung tuyÕn nªn CM = 2 1 QR. ⇒MA = MC, nghÜa lµ M c¸ch ®Òu A vµ C. Chøng minh t¬ng tù cho tam gi¸c vu«ng c©n ASP vµ tam gi¸c vu«ng SCP, ta cã NA= NC, nghÜa lµ N c¸ch ®Òu A vµ C. Hay MN lµ trungtrùc cña AC 5, V× ABCD lµ h×nh vu«ng nªn B vµ D còng c¸ch ®Òu A vµ C. Nãi c¸ch kh¸c, bèn ®iÓm M, N, B, D cïng c¸ch ®Òu A vµ C nªn chóng phi n»m trªn ®êng trung trùc cña AC, nghÜa lµ chóng th¼ng hµng. C©u 4 . Ta cã §KX§ x ≠ -1/2 A = (x + 1) + 2 2x + 1 v× x∈ Z nªn ®Ó A nguyªn th× 2 2x + 1 Hay 2x+1 lµ íc cña 2 . VËy : 2x+1 = 2 ⇒x=1/2 ( lo¹i ) 2x+1 = 1 ⇒ x = 0 2x+1 = -1 ⇒ x = -1 2x +1 = -2 ⇒ x = -3/2 ( lo¹i ) KL : Víi x = 0 , x= -1 th× A nhËn gi¸ trÞ nguyªn 3 3 3 3 3 C©u 5. a, , Chøng minh x + y + z = ( x + y) − 3xy. ( x + y) + z BiÕn ®æi vÕ phi ®îc ®iÒu phi chøng minh. b, Ta cã a + b + c = 0 th× 3 3 3 3 3 3 3 a + b + c = ( a + b) − 3ab( a + b) + c = −c − 3ab( − c) + c = 3abc (v× a + b + c = 0 nªn a + b = −c) 1 1 1 1 1 1 3 Theo gi thiÕt + + = 0. ⇒ + + = . 3 3 3 x y z xyz x y z nguyªn yz xz xy xyz xyz xyz ⎛ 1 1 1 ⎞ 3 khi ®ã A = + + = + + = xyz = × = 3 2 2 2 3 3 3 ⎜ + + 3 3 3 ⎟ xyz x y z x y z ⎝ x y z ⎠ xyz ===================== Bµi 1 : (2 ®iÓm) Cho biÓu thøc : ®Ò 6 2 4 ⎛ x −1 1 M = ⎟ ⎞ ⎛ 4 1 − x ⎞ ⎜ − 4 2 2 ⎝ x − x + 1 x + 1 ⎜ x + ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 + x ⎠ a) Rót gän b) T×m gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña M . Bµi 2 : (2 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 10 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 3 2 4x − 3x + 2x − 83 A = x − 3 Bµi 3 : 2 ®iÓm Gii ph−¬ng tr×nh : a) x 2 - 2005x - 2006 = 0 b) x − 2 + x − 3 + 2x −8 = 9 Bµi 4 : (3®) Cho h×nh vu«ng ABCD . Gäi E lµ 1 ®iÓm trªn c¹nh BC . Qua E kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AE . Ax c¾t CD t¹i F . Trung tuyÕn AI cña tam gi¸c AEF c¾t CD ë K . §−êng th¼ng qua E song song víi AB c¾t AI ë G . Chøng minh : a) AE = AF vµ tø gi¸c EGKF lµ h×nh thoi . b) ∆ AEF ~ ∆ CAF vµ AF 2 = FK.FC c) Khi E thay ®æi trªn BC chøng minh : EK = BE + DK vµ chu vi tam gi¸c EKC kh«ng ®æi . Bµi 5 : (1®) Chøng minh : B = n 4 - 14n 3 + 71n 2 -154n + 120 chia hÕt cho 24 Bµi 1 : ( x Gv: Nguyễn Văn Tú 2 −1)( x §¸p ¸n a) M = ( x 4 +1-x 2 ) = ( x 4 2 − x b) BiÕn ®æi : M = 1 - + 1) − x 2 + 1)( x x 2 + 1 = 0 ⇔ x = 0 ⇒ M bÐ nhÊt = -2 3 4 2 + x 2 + 1) Bµi 2 : BiÕn ®æi A = 4x 2 +9x+ 29 + −1 . M bÐ nhÊt khi 4 x − 3 3 x x 2 + 1 ⇔ A ∈Z ⇔ 4 −1− x x 2 4 + x + 1 2 −1 x = x − 2 + 1 lín nhÊt ⇔ x 2 +1 bÐ nhÊt ⇔ x 2 4 x − 3 ⇔ x-3 = ± 1 ; ± 2 ; ± 4 ⇔ x = -1; 1; 2; 4 ; 5 ; 7 Bµi 3 : a) Ph©n tÝch vÕ tr¸i b»ng (x-2006)(x+1) = 0 ⇔ (x-2006)(x+1) = 0 ⇒ x 1 = -1 ; x 2 = 2006 c) XÐt pt víi 4 khong sau : x< 2 ; 2 ≤ x < 3 ; 3 ≤ x < 4 ; x ≥ 4 Råi suy ra nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ : x = 1 ; x = 5,5 Bµi 4 : a) ∆ ABE = ∆ ADF (c.g.c) ⇒ AE = AF ∆ AEF vu«ng c©n t¹i t¹i A nªn AI ⊥ EF . ∆ IEG = ∆ IEK (g.c.g) ⇒IG = IK . Tø gi¸c EGFK cã 2 ®−êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®−êng vµ vu«ng gãc nªn h×nh EGFK lµ h×nh thoi . b) Ta cã : KAF = ACF = 45 0 , gãc F chung www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ∈ Z ⇔ x-3 lµ −íc cña 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 11 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 2 2 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Giáo trình toán cao cấp A1
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)