Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

har mindsket mer-aktiviteten, men langtfra udlignet det øgede ressourcekrav.Det har i projektperioden vist sig, at en større andel af patientgruppen end oprindeligtantaget var udsatte (jf. visiteringskriterier (Meillier 2007)). Et tidligere forskningsprojekthar vist, at det med udgangspunkt i de i forløbsprogrammet opsatte kriterier er ca. 50% afpatienterne, som er udsatte og dermed skal tilbydes en udvidet indsats (Meillier et al 2012).Imidlertid fandt vi i projektperioden, at andelen af udsatte patienter i vores optageområdevar højere. Dette har betydet, at ressourceforbruget til gruppen af udsatte hjertepatienterhar været større end forventet. Vi har til dels kunnet imødekomme denne udfordringgennem mulighed for ekstra individuel samtale ved behov, som angivet undermålepunkter. Imidlertid har det uventet store antal af udsatte patienter betydet, at vi ikketil fulde konsekvent har kunnet gennemføre ekstra individuel samtale til alle udsattepatienter.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetSom anført i den godkendte projektbeskrivelse er projektet evalueret ved spørgeskema ogfokusgruppeinterview samt løbende tværsektorielle dialogmøder, dvs. udelukkendekvalitativ metode. Kvantitative data er derfor kun i meget begrænset omfang opgjort,hvilket bevirker, at det ikke er muligt at lave en konkret drifts- og sundhedsøkonomiskvurdering. I det følgende beskrives mer-aktiviteten forbundet med projektet.Mer-aktiviteter til opstartsfasen• Møder i samarbejdskommuner.• Udarbejdelse af retningslinjer.• Tilrettelæggelse af arbejdsgange lokalt og tværsektorielt.• Planlægning af monitorering og evaluering af projektet.Mer-aktiviteter til gennemførelse af monitorering og evaluering• Mødeaktivitet.• Opgørelse af data til CFK.• Arbejde med del- og slutrapportering.• Arbejde med udviklingstiltag.Der er med det ovenfor nævnte tale om direkte projektrelaterede udgifter, dvs. udgifterder ikke skal medregnes ved fastholdelse af projektets implementerede indsatser.Mer-aktivitet til interventioner i projektperiodenMedtaget nedenfor er udelukkende ressourceforbrug udover det inden projektperiodenoprindelige rehabiliteringsforløb.• Ekstra fase 2 rehabiliteringshold på hospitalet for at nedsætte ventetid(gennemsnitligt fra 17 til 24 hold årligt, dvs. 7 ekstra hold årligt (svarende til 336personaletimer årligt)).• Ekstra antal lektioner pr. fase 2 rehabiliteringshold på hospitalet (fra 21 til 24 timer(svarende til 102 personaletimer årligt)).• 3 ekstra individuelle samtaler pr. patient (svarende til 1 time og 35 min / patient).• Ressourcer til tværsektoriel korrespondance og kommunikation i forhold til denenkelte patient (svarende til 0,5 time / patient).• Midtvejssamtale og telefonisk opfølgning for patienter, der deltager på fase 2rehabiliteringshold (hele fase 2) (svarende til i alt 0,5 timer / patient).• Mulighed for yderligere samtale for udsatte patienter (timeantal kan ikke opgøres).Der er med disse udgifter tale om en vedvarende mer-aktivitet ved fastholdelse af deimplementerede indsatser.Side 127

More magazines by this user
Similar magazines