Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

en tabel med afkrydsningsmuligheder. Spørgeskemaerne blev besvaret af 14 læger ogsygeplejersker. Resultaterne fra spørgeskemaet kan ses i Bilag 1 - Resultater fraspørgeskemaet og er i det følgende opsummeret.KompetencerI. Flere af projektdeltagerne kunne bruge det telemedicinske tiltag til kliniskkompetence udvikling. De beskriver, at de enkelte patientforløb er blevet optimeretog tilført en øget viden om behandlingen, hvorved de føler sig bedre rustet og meresikre i deres arbejde.II.III.Metoden giver mulighed for at der hurtigt og effektivt bliver opstillet enudrednings- og behandlingsplan. Det hvorved behandlingen bliver løftet gennemfaglig sparring direkte med specialisten, i et tværfagligt samarbejde, ved hjælp afsamtidig adgang til billeder og skriftlig journal. Kombinationen af billeder og teksthar været en stor fordel, da det giver mulighed for at ”dobbelt så mange øjne” sersåret. Risikoen for forglemmelser, misforståelser og andre fejl forventes at blivereduceret ved at der samarbejdes ud fra konkrete beskrivelser og foto. Det hargivet læring at drøfte patientens sygdomsforløb og behandlings kontinuitet atkunne se udviklingen i sårjournalen. Relevante faggrupper i behandlingen afdiabetiske fodsår har været tilknyttet projektet, således kunne der tages højde for,aflastning, forbinding, skiftehyppighed af forbindingen, fodtøj ogdiabetesbehandlingen. Specialistbistanden fra Center for Den Diabetiske Fod harværet god og nem at få fat på. Dette var en nødvendig støtte i teknologiensanvendelse og som undervisning af den nye teknologi.Det lille antal patienter betød at der var lange perioder, hvor teknologien ikke blevanvendt. Telemedicinske metoder blev derfor ”glemt” og frustration blev skabt,som en stopklods, for den ønskede kompetence udvikling.OrganisationI. Kontakten mellem samarbejdspartnere er for nogle blevet nemmere, hvilket giveren hurtigere intervention ved akut forværring i sårtilstanden. Den organisatoriskearbejdsgang er blevet styrket og der er opbakning om telemedicinskspecialistbistand, som et fortsat tilbud til almen praksis, selvom størstedelen afprojektdeltagerne har oplevet en større arbejdsbyrde.II.III.Det har været en fordel for behandler-teamet at beslutninger, der er truffet, ertilgængelig for alle og teamet dermed holdes opdateret gennem sårjournal.Telemedicin giver mulighed for en reduceret ventetid på henvisninger tilspeciallægen. Enkelte telemedicinske patienter har haft færre konsultationer påhospitalet.Grundet den travle dagligdag har flere haft svært ved at omstille sig til den nyearbejdsform og det øgede antal it-platforme har givet unødigt dobbelt arbejde. Friepladser ved at have telemedicinske patienter er blevet booket med nye patienter,hvilket betyder at arbejdsbyrden stiger, eftersom der ikke er afsat tid tilgennemgang af sårjournalen. Sårjournalen har fungeret positivt mellemhjemmesygeplejersken og Sårcenter Vest, men dette har ikke gjort sig gældendemellem sårcenteret og karkirurgisk afdeling. Projektet undersøgte om denpraktiserende læge kan være tovholder, men de har ikke varetaget denne rolletilstrækkeligt.Side 24

More magazines by this user
Similar magazines