Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomVi har som en naturlig kobling deltaget i de 8 gruppers 2. møde i Kronikerkompasset,Aarhus-Klyngen. Et i december 2010 hvor vi præsenterede os selv og projektet, og deresterende 7 møder i april 2011, med status i projektet, hvad der blev efterspurgt og hvadvi kunne tilbyde. Endelig blev vi i april og maj 2012 inviteret til at deltage i de tre stormøder,hvor Kronikerkompasset blev evalueret og afsluttet. Her deltog vi både med en ”stand” og iefterfølgende panel diskussion.Det har øget opmærksomheden på projektet, idet der sås en stigning i antal henvendelserfra praksis efter møderne, hvor de praktiserende læger og deres klinik personale fleregange er blevet mindet om tilbuddet, og samtidig igen har fået et ansigt på os somdiabetessygeplejersker bag projektet.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningProjektmidlerne blev søgt med det formål at medvirke til implementering afForløbsprogrammet for Type 2 Diabetes.Den primære målgruppe for projektet har været de praktiserende læger i AarhusKommune og deres klinikpersonale i alt 111 praksis.Derudover har der været et begrænset samarbejde med personalet i Sundhedscenteret –nu Folkesundhed - omkring hvilke ydelser Folkesundhed og diabetescenteret kan tilbyde,med henblik på at pt. henvises til det rette tilbud på rette tidspunkt.I hele projektperioden har der været fokus på Forløbsprogrammet for type 2 diabetes, sombeskriver, hvor den enkelte skal behandles på et givet tidspunkt og hvem der harbehandlingsansvaret. I henhold til Guidelines og stratificeringsniveau, har vi medvirket tilat lette kommunikationen og smidiggøre overgange sektorerne imellem. I samarbejde medFolkesundhed har vi medvirket til at øge bevidstheden om at henvise patienten til det retteundervisningstilbud – blandt andet gennem information om at der ved patienter medanden etnisk herkomst, som ikke mestrer dansk, kan henvises direkte til undervisning iFolkesundhed Vest.Vi har i projektet tilbudt et samarbejde, hvor vi gensidigt har kunnet lære af hinanden, oghvor praksispersonalet har haft mulighed for at styrke kompetencerne i praksis ved atbenytte os som ressourcepersoner ud fra deres individuelle ønsker og behov.En gevinst har blandt andet været, at personen med type 2 diabetes i nogle tilfælde harkunnet behandles i praksis, med hjælp fra Diabetescenteret, frem for at skulle henvises tilDiabetescenteret.I den indledende projekt ansøgning om puljemidler, var udgangspunktet at etablere enudgående funktion med afklaring af:• Implementering af henvisnings kriterier ifølge stratificering til niveau 1,2 og• At styrke samarbejdet mellem praksis sektor og DiabetescenterSide 42

More magazines by this user
Similar magazines