Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

patientperspektivet i bredden både, hvad angår sektorer, geografisk spredning ogvariationer indenfor og på tværs af de enkelte sygdomsområder. Der er fulgt op med etfokusgruppeinterview inden for hvert af de tre sygdomsområder, hvor der er foretaget enyderligere udforskning og præcisering af særlige udfordringer vedrørende etsygdomsområde.Efter projektperioden foreligger der et færdigudviklet undersøgelseskoncept, som det ermuligt at sætte i drift ved tilbagevendende undersøgelser. Herunder• Udviklet et spørgeskema for hvert sygdomsområde med en fælles kerne af spørgsmålfor alle tre spørgeskemaer.• Gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt 9.621 patienter.• Udviklet spørgeguides til fokusgruppeinterview inden for hvert sygdomsområde.• Gennemført et fokusgruppeinterview inden for hvert sygdomsområde med i alt 19patienter.• Udarbejdet en rapport med undersøgelsens resultater incl. anbefalinger der kanarbejdes videre med i de enkelte sektorer.• Formidlet resultaterne.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Ja. Der henvises til den udarbejdede rapporthttp://www.cfk.rm.dk/udgivelser/kvalitetsudvikling+-+sundhed?5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterDer er udviklet et koncept til at undersøge og anvende viden om borgernes perspektiv påindsatsen inden for de tre sygdomsområder type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme.Indenfor de enkelte sygdomsområder er udgangspunktet taget i de forløbsprogrammer,der er udviklet på området i Region Midtjylland.Projektet bidrager dels til at afdække, hvordan forløbsprogrammerne fungerer i forhold tilovergange, sammenhæng og effektivitet set med kronisk syge patienters øjne dels tilarbejdet hen mod de mange målsætninger i programmerne.Projektets resultater giver en tilbagemelding fra patienter med en kronisk sygdom indenfor de udvalgte temaer i undersøgelsen. Resultaterne kan anvendes i arbejdet medkvalitetsforbedringer inden for de enkelte områder, herunder indenfor de enkeltesygdomsområder, klynge og sektor.Undersøgelsen er gennemført en gang i projektperioden.Projektets største udfordringer har været at få de relevante patienter til undersøgelsen.Projekt Kronikerdata er anvendt, som fødesystem for dataudtrækket af patienter tilundersøgelsen, men det var samtidig under udvikling. I forbindelse med udsendelse afspørgeskemaer er der forholdsvis mange patienter, som ringer eller på anden mådeSide 209

More magazines by this user
Similar magazines