Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Dato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon15.11.2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutning Dato for forventetafslutningX31.12.2013Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektet er bevilget forlængelse af projektperioden indtil 31.12.2012.Projektudrulningen blev forsinket, idet evalueringen af pilotprojektet gav anledning til enomfattende tilretning af konceptet og derpå følgende fornyet politisk behandling.Projektet fortsætter sin udrulning i 2013 og afsluttes med en evaluering sep-dec 2013.Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet medvirker direkte til opfyldelse af flere punkter i Danske Regioners Medicinpolitik”Sikker, ensartet og effektiv brug af medicin” , hvori det anbefales, at ældre medicinskepatienter og kronikere, som får 6 typer medicin eller mere, skal have tilbudtmedicingennemgang ved udskrivelse fra sygehus eller én gang årligt ved praktiserendelæge.Medicingennemgang og polyfarmaci er og har været et varmt emne de sidste 1-2 år, ogprojektets indsats ligger godt i tråd med IRF (Institut for Rationel Farmakoterapi) og deandre regioners indsatser på netop dette område.Lægemiddelkonsulenterne arbejder tæt sammen med regionens IT-konsulenter. Projektethar relationer til arbejdet med indførelse af Sentinel Datafangst samt Det FællesMedicinkort (FMK)Projektet har haft en vis koordination med projekt nr 14, Kronikerkompasset idet fokus påmedicinen også ønskes integreret i årskontroller og forløbsprogrammer.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningFormålet med den farmaceutiske indsats er at forbedre kvaliteten aflægemiddelbehandlingen hos udvalgte grupper af patienter. Der sættes fokus på patientermed kroniske sygdomme og polyfarmacipatienterne (defineret som patienter, der er isamtidig behandling med seks eller flere lægemidler).Den farmaceutiske indsats vil endvidere være med til at styrke den praktiserendes lægesSide 176

More magazines by this user
Similar magazines