Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

tilstrækkeligt datamateriale til evaluering af projektet.Ca. 120 – 150 patienter ønskes indgået i projektet for at opnå mere eksakt viden omeffekterne ved at indføre selvbehandlingsplan for KOL - patienter.Vi fundet det overraskende med det store antal ” Kognitivt ikke egnede patienter”, der harværet i projektets målgruppe og som ekskluderes fra deltagelse i projektet og ønskerdermed at forlænge projektperioden for at nå det ønskede antal patienter.Inklusionsstedet er udvidet fra Sengeafdeling til også at være på A24- det akuttemodtageafsnit, da nogle patienter udskrives derfra. Dette afsnit var ikke med i starten.Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet relaterer sig til forløbsprogrammet for KOL patienter, der allerede blevimplementeret i 2008 og hvor størstedelen af foreslåede tiltag i forvejen blev efterfulgt ilungespecialet.Region Midt har stor fokus på indsats til patienter med kronisk sygdom og Det NæreSundhedsvæsen. Medicinsk afdeling, RH Viborg arbejder med stor fokus på samme emneogså i relation til klyngesamarbejdet i Midt klyngen.Det lungemedicinske speciale har siden 1999 haft særlige indsatsområder til KOL patientersåsom udgående ilt sygeplejerske, udgående KOL – sygeplejerske samt en delestilling isamarbejde med Skive kommune i forhold til KOL patienter og patientrettet forebyggelse ikommunen. Som et forholdsvist nyt tiltag er der igangsat en udgående KOL sygeplejerskeinternt i medicinsk afdeling til tilsyn etc. på patienter med KOL indlagt på andre medicinskeafsnit på RH Viborg. Dette overvejes udbredt til andre specialer på sigt.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe -At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig 3-4exacerbationer (forværringer i KOL sygdommen, som kræver medicinsk behandling) pr. år.Ofte negligerer patienterne symptomerne og udskyder deres kontakt til egen læge, hvilketofte betyder, at forværringen da er så fremskreden, at det kræver en hospitalsindlæggelse.Med dette projekt søges disse indlæggelser minimeret.Projektet består i indførelse af selvbehandlingsplan til KOL-patienter, suppleret medetablering af telefonrådgivning fra det lungemedicinske ambulatorium vedRegionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.Med projektet opnås mere eksakt viden om effekterne ved at indføre selvbehandlingsplanfor KOL-patienter, ligesom der vil foregå formidling af viden om KOL-sygdommen til denkommunale hjemmepleje. Endvidere vil telefonrådgivningen give såvel den kommunalehjemmepleje som praktiserende læger, øvrige sygehusafdelinger, patienter og pårørendemulighed for råd og vejledning fra specialister i det lungemedicinske ambulatorium.Side 288

More magazines by this user
Similar magazines