Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Fysioterapeutiske tilbud til hjertepatienter i projektperiodenVi har med baggrund i tilkomne midler ændret markant i det fysioterapeutiske tilbud tilhjertepatienter. Indtil april 2010 har fysioterapien tilbudt 8 ugers træning to gange omugen med fokus på forbedring af fysiske og fysiologiske parametre, såsom øgetmuskelstyrke, øget kondition og bedre balance. Nu tilbydes alle henviste hjertepatienter enforsamtale indeholdende udfyldelse af et spørgeskema gående på generel helbredstilstandsamt Borg15 snakketest på konditionscykel. Til forsamtalen er der fokus på patientensfysiske og psykiske ressourcer og udfordringer i dagligdagen. Der tages udgangspunkt ipatientens fysiske formåen, evt. behov for hensyntagen i forhold til dette. I samarbejdemed patienten sættes mål og delmål, som er individuelt tilpasset.Derudover er der i højere grad opmærksomhed på, at de deltagende patienter påhjertehold spænder bredt i forhold til, hvor længe de har været diagnosticeret medhjertesygdom, alder, socialt netværk, viden om sygdom mv. Vi har således øget fokus på attage udgangspunkt i såvel de fysiske parametre, som i ovenstående faktorer. Dette medhenblik på, at forsamtalen og efterfølgende træning også dækker relevanteproblematikker i forhold til den enkelte patients liv.Med udgangspunkt i forsamtalen starter patienten på hjertehold. Træning og undervisningpå hold er 3*1 time /ugentligt over 12 uger, hvor der er løbende optag på holdene. Der ermellem 8-10 deltagere pr. hold, hvilket giver en positiv gruppedynamik og samtidig tagesder udgangspunkt i den enkeltes træningsbehov og mål.Patienten kommer således ikke længere og modtager undervisning, men deltager aktivt iden løbende undervisning og der lægges op til, at det er patienten selv, der er ekspert påsin sygdom. Der arbejdes kontinuerligt med deltagerinvolvering i alle aspekter af træningog undervisning.BORG 15 anstrengelsescykeltest og udfyldelse af spørgeskema gentages i slutningen aftræningsforløbet, hvor der er en afsluttende individuel samtale med patienten. Her er derfokus på patientens videre mål og træning.Der ses en klar forbedring i både cykeltest og højere scoring i spørgeskemaet gennemforløbet, med fysisk træning. Nedenstående data er fra januar til august 2012.Der ses følgende resultat ift. cykeltest:Side 141

More magazines by this user
Similar magazines