Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

målsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningDe allerede eksisterende databaser om hjertepatienters behandling og effekten herafindeholder ikke data om patienternes funktionsevne. Derfor afdækkes med dettepilotprojekt, hvilke funktionsevnevariable der er relevante at monitorere i en kliniskhverdag.Vi måler på, dokumenterer og skaber adgang til data, som ikke tidligere har væretindsamlet og dokumenteret systematisk. Databasen vil kunne supplere eksisterenderegistre og databaser og bidrage med oplysninger, som potentielt kan medføre bedrebehandling/kvalitetsudvikling til gavn for hjertepatienterne, samt medvirke til en forbedretressourceudnyttelse. Databasen vil endvidere kunne anvendes til overvågning afsundhedsfaglig kvalitet.De valgte variable til beskrivelse af patienternes funktionsevne vil på sigt også kunneanvendes i forhold til andre kronikergrupper.Den anvendte tekniske løsning tager højde for genanvendelse af eksisterende data og vilkunne tilpasses en overordnet strategi for dataanvendelse.Formålet med projektet er:i et pilotprojekt at monitorere, generere og overvåge data om kirurgiske og medicinskehjertepatienters forløb, med henblik på systematisk kvalitetsudvikling af den tværfagligeog tværsektorielle rehabiliteringsindsats. På længere sigt er det hensigten, også atudbrede anvendelsen til andre kronikergrupper.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkretetilbud, der tilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) ompatientuddannelse, c) om egenbehandlingProjektet er et longitudinelt follow-up pilot studie baseret på en løbende inklusion ogfollow-up af patienter med hjertesygdom, som behandles og rehabiliteres på AarhusUniversitetshospital i Skejby, i perioden 1. august 2011 til 31.juli 2012. Alle inkluderedepatienter følges i alle 3 faser af rehabiliteringsforløbet, hvor de udvalgte variable, derfølger anbefalingerne i Region Midtjyllands Forløbsprogram for hjertekarsygdom,indsamles, valideres og analyseres.Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Fysioterapi - og Ergoterapiafdelingen,Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling T og Kardiologisk afdeling B, AarhusUniversitetshospital i Skejby samt Aarhus Kommune og praktiserende læger.Deltagende patienter:• Alle patienter indlagt på Aarhus Universitetshospital og behandlet hjertemedicinsk ellerhjertekirurgisk i perioden 01.08 2011 til 31.07 2012 indgår i databasen.• Patienterne har de samme diagnoser som patienterne, der deltager i projekt 8• Stabil angina pectoris• Ustabil angina pectoris• AMI (STEMI og NONSTEMI)• Venstresidigt hjertesvigt• Operationskrævende venstresidig klapsygdomFølgende data indsamles ved validerede målemetoder (se bilag 1 Registreringsskema):Side 265

More magazines by this user
Similar magazines