Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Dato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon30-11-2112Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erX Projektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutning 31-12-2013 Dato for forventetafslutningEventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektets status: Evalueringerne er foretaget i de sidste måneder op til, men projektetstopper med aktiviteter ultimo december 2012.Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet har ikke decideret haft samarbejde med andre tiltag, men hænger sammen medden fokus og indsats, der er i regionen til patienter med kronisk sygdom samt Det næreSundhedsvæsen. I samme periode startede et projekt for praksislæger i RegionsMidtjylland med deltagelse af 70% af praksis med fokus på implementering afforløbsprogrammer.Projektet har taget udgangspunkt i implementering af forløbsprogrammet for diabetes 2,og der blev især fokuseret på sammenhæng mellem sektorer og opdatering af viden.Medicinsk afdeling arbejder meget med omlægning af patientforløb og fra stationæresenge til ambulant og igen omlægning fra ambulant regi til primær sektor med høj kvalitetog vidensdeling til følge.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningUdgangspunktet for dette projekt er forløbsprogrammet, der beskriver den samledetværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for borgere med type 2 diabetes påhospitaler, almen praksis og kommuner i Region Midtjylland.Aktuelle projekt var afgrænset til samarbejdet mellem almen praksis i Viborg kommune,hjemmeplejen i Viborg kommune samt endokrinologisk ambulatorium på RegionhospitaletViborg omkring patientforløb og forløbsprogrammet.Formål for projektet:• At udvikle hensigtsmæssige arbejdsgange ved implementeringen afforløbsprogrammet.• At udvikle rationelle arbejdsgange til sikring af sammenhængende patientforløb påtværs af sektorerne, hospital, praktiserende læger og kommuner.• At udvikle metoder til opkvalificering af læger og sygeplejersker i praksis ogkommunale sektorer ved hjælp af diagnosespecifik undervisning ogerfaringsudveksling.Side 54

More magazines by this user
Similar magazines